Faktura wystawiona po terminie a obowiązek podatkowy

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy wskazać, iż zasadniczo obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Od tej ogólnej zasady ustawodawca wprowadził pewne wyjątki, bowiem w myśl art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Co istotne, stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą  dokonanie sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,którzy nie zażądali wystawienia faktury. Tym samym w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy powstał w oparciu o przepis art. 19 ust.4 ustawy o VAT, czyli z chwilą wystawienia faktury VAT, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wydania towaru lub wykonania usługi.

Odnosząc powyższe uwagi do analizowanego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż transakcja dokonana w dniu 25 marca 2010 r. powinna być potwierdzona fakturą najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2010 r. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tej dostawy towarów powstał w miesiącu kwietniu, na który to okres przypada moment upływu terminu wystawienia faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *