Postanowienia najnowszej interpretacji KIMSF 19

Interpretacja wskazuje, że należy wykazać zysk lub stratę w wyniku finansowym w momencie uregulowania zobowiązania poprzez wyemitowanie przez spółkę własnych instrumentów kapitałowych. Kwota tego zysku lub straty będzie różnicą między wartością księgową zobowiązania finansowego a wartością godziwą wyemitowanych instrumentów kapitałowych.
Jeżeli nie ma możliwości  wiarygodnej wyceny wartości godziwej instrumentów kapitałowych, zysk lub stratę należy wycenić według wartości godziwej istniejącego zobowiązania finansowego. Nie wolno przenosić wartości księgowej istniejącego zobowiązania finansowego na kapitał własny i nie wykazywać zysku lub straty w wyniku finansowym.
Kwotę zysku lub straty należy odrębnie ujawnić w zestawieniu całkowitych dochodów lub w informacji dodatkowej.

KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” będzie miał wpływ na wszystkie jednostki zawierające transakcje zamiany długu na kapitał. Jeśli podmiot będzie dokonywał w ramach regulowania całości lub części zobowiązania finansowego zamiany tego długu na jej instrumenty kapitałowe będzie musiał zastosować te interpretację. KIMSF 19 nie będzie miał wpływu na rachunkowość dłużnika.

Interpretacja ta również nie zmienia wytycznych dotyczących obligacji zamiennych, jeżeli uregulowanie zobowiązania poprzez emisję akcji jest zgodne z pierwotnymi warunkami zobowiązania. Nie będziesz stosował tej interpretacji także do transakcji z akcjonariuszami ani większości transakcji między jednostkami będącymi pod wspólną kontrolą.

Komitet ds. Interpretacji wskazał, że KIMSF 19 dotyczy okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. lub później. Jeśli podmiot zatem  ma rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym to należy  ją zastosować po raz pierwszy sporządzając sprawozdanie finansowe za 2011 r. Możliwe jest oczywiście wcześniejsze zastosowanie, pod warunkiem ujawnienia tego faktu we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. KIMSF 19 należy stosować retrospektywnie od początku najwcześniejszego przedstawionego okresu porównawczego; zastosowanie do wcześniejszych okresów spowodowałoby tylko reklasyfikację kwot w ramach kapitału własnego.

Jedna myśl na temat “Postanowienia najnowszej interpretacji KIMSF 19”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *