Leasing zwrotny finansowy bilansowo i podatkowo u finansującego – przykład 2, część 3

Przypomnijmy, że leasing zwrotny polega na sprzedaży składnika aktywów przez dotychczasowego właściciela (korzystającego) finansującemu, który następnie oddaje nabyty składnik aktywów do używania korzystającemu, którym jest zbywca, na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego.

Przykład 2
Spółka X sprzedała Spółce Y maszynę za cenę sprzedaży netto 200.000,00 PLN ustaloną w wysokości wartości godziwej maszyny. Następnie Spółka Y jako finansujący zawarła umowę leasingu zwrotnego finansowego w ujęciu bilansowym i podatkowym. Określona w umowie wartość inwestycji leasingowej netto wynosi 200.000,00 PLN; maszyna została przekazana do używania korzystającemu w styczniu 2011. Korzystający zapłacił opłatę wstępną w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu tj.20.000,00 PLN. Z umowy wynika, że opłaty leasingowe obejmują 23 raty leasingowe w wysokości netto 7.437,21 PLN każda. Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy, wartość wykupu wynosi 10% wartości przedmiotu leasingu tj. 20.000,00 PLN.

Do podziału opłaty na część kapitałową i odsetkową przyjęto metodę IRR (artykuł „Leasing zwrotny – księgowanie u finansującego – przykład 1 – część 2”). Należy zaksięgować u finansującego operacje gospodarcze za styczeń, luty 2011. Dla uproszczenia pominięto kwestie związane z podatkiem od towarów i usług.

Operacje gospodarcze

1) Nabycie maszyny od Spółki X w kwocie 200.000,00 PLN;
2) Przekazanie przedmiotu leasingu korzystającemu 200.000,00 PLN;
3) Ujęcie opłaty wstępnej 20.000,00 PLN;
4) Zaksięgowanie pierwszej opłaty leasingowej w kwocie 7.437,21 PLN;

a) Ujęcie części kapitałowej w kwocie 6.612,21 PLN;
b) Ujęcie części odsetkowej w kwocie 825,00 PLN;

Schemat księgowań:

 

\"\"

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *