Leasing zwrotny operacyjny bilansowo i podatkowo u finansującego – przykład 3, część 4

Przypomnijmy, że leasing zwrotny polega na sprzedaży składnika aktywów przez dotychczasowego właściciela (korzystającego) finansującemu, który następnie oddaje nabyty składnik aktywów do używania korzystającemu, którym jest zbywca, na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego.

Przykład 3
Spółka X sprzedała Spółce Y maszynę za cenę sprzedaży netto 200.000,00 PLN ustaloną w wysokości wartości godziwej maszyny. Następnie Spółka Y jako finansujący zawarła umowę leasingu zwrotnego operacyjnego w ujęciu bilansowym i podatkowym. Maszyna została przyjęta do ewidencji  środków trwałych finansującego w styczniu 2011. Przyjęta stawka amortyzacji bilansowej i podatkowej wynosi 20%. Korzystający zapłacił opłatę wstępną w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu tj. 20.000,00 PLN. Z umowy wynika, że opłaty leasingowe obejmują 24 raty leasingowe w wysokości netto 8.500,00 PLN każda.
Należy zaksięgować u finansującego operacje gospodarcze za styczeń, luty 2011. Dla uproszczenia pominięto kwestie związane z podatkiem od towarów i usług.

Operacje gospodarcze

1) Nabycie maszyny od Spółki X w kwocie 200.000,00 PLN;
2) Ujęcie opłaty wstępnej 20.000,00 PLN;
3) Zaksięgowanie pierwszej opłaty leasingowej w kwocie 8.500,00 PLN;
4) Zaksięgowanie amortyzacji za luty w kwocie 3.333,33 PLN;
5) Rozliczenie opłaty wstępnej za luty w kwocie 833,33 PLN.

Schemat księgowań:

\"\"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *