Dokumentacja TP od nowa – projekt zmian PIT i CIT

W myśl projektu, część z nich będzie zobowiązana do przygotowywania znacznie obszerniejszej dokumentacji cen transferowych niż obecnie, która obejmie obowiązkowo lokalne studia porównawcze, a termin na jej przygotowanie będzie taki sam jak termin złożenia zeznania podatkowego za dany rok.
Największe grupy kapitałowe będą dodatkowo zobowiązane do przekazywania sprawozdań dotyczących działalności całej grupy w poszczególnych krajach, zgodnie z propozycjami OECD.
Z drugiej strony, projekt przewiduje ułatwienia dla podatników prowadzących działalność w skali mikro, którzy również dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi.
Projekt wprowadza również ogólną klauzulę zapobiegającą nadużyciom stosowanym w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Szczegółowe informacje
Rewolucja czy dostosowanie do międzynarodowych standardów?
Projekt zmian przepisów opublikowany 28 kwietnia wprowadza istotne zmiany w polskich przepisach o cenach transferowych, które przez wielu mogą być odbierane jako rewolucja.
Jednakże, analogiczne przepisy obowiązują już lub będą niebawem wprowadzone w wielu krajach, zwłaszcza w tych, których przedstawiciele aktywnie uczestniczą w prowadzonym przez OECD projekcie zmierzającym do ograniczenia transferu zysków, (projekt BEPS). Dodatkowo, proponowane zmiany realizują też uwagi zgłoszone przez Prezesa NIK. Dla przypomnienia – NIK sprawdzał niedawno w jaki sposób organy podatkowe weryfikują zgodność rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych z zasadami rynkowymi, o czym informowaliśmy w kwietniu.
Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze zmiany proponowane w projekcie.
Treść dokumentacji
Zakres informacji, które będą przekazywane w dokumentacji podatkowej został rozszerzony. Wymagany będzie opis nie tylko transakcji sensu stricte, ale też „innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych”, jeżeli mają one wpływ na dochód lub stratę podatnika i zostały ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jako przykłady takich zdarzeń, wskazano m.in. umowy zarządzania płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki lub inne umowy o podobnym charakterze. Nowością będzie obowiązek przedstawienia opisu zgodności warunków transakcji i zdarzeń z warunkami rynkowymi. Do tej pory, podatnik nie musiał wykazywać, że transakcje są dokonywane na warunkach rynkowych, lecz jedynie wskazać faktyczny sposób rozliczeń.
Studia porównawcze
Jeżeli przychody podatnika przekroczą 10 mln euro w danym roku, wymogi wobec niego wzrosną – będzie zobowiązany przygotować studium porównawcze w celu weryfikacji czy warunki, które stosuje w transakcjach z podmiotami powiązanymi spełniają zasadę ceny rynkowej. Analiza będzie musiała zostać przeprowadzona z uwzględnieniem polskich podmiotów prowadzących porównywalną działalność.
Dokumentacja grupowa (Masterfile)
Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w danym roku 20 mln euro będą dodatkowo zobowiązani do przygotowania dokumentacji (tzw. Masterfile) prezentującej mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy, w skład której wchodzą. Ponadto, największe polskie grupy kapitałowe (o skonsolidowanych przychodach na poziomie całej grupy powyżej 750 mln euro) będą dodatkowo zobowiązane do sporządzania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej. Posłuży ono organom podatkowym w różnych jurysdykcjach do oceny ryzyka naruszenia przepisów o cenach transferowych, a tym samym do skuteczniejszego typowania podmiotów, które powinny zostać objęte kontrolą. Organy podatkowe zakładają, iż informacje ze składanych formularzy będą wymieniane między administracjami podatkowymi różnych państw, dzięki czemu uzyskają również szczegółowe informacje na temat zagranicznych grup kapitałowych prowadzących działalność w Polsce.
Raportowanie
Zgodnie z projektem zmian, przygotowanie dokumentacji stanie się w praktyce elementem przygotowania zeznania podatkowego. Podmioty osiągające przychody powyżej 10 mln euro będą zobowiązane załączyć do deklaracji sprawozdanie wskazujące transakcje realizowane przez podatnika z podmiotami powiązanymi, co zwolni je jednocześnie z obowiązku składania formularza ORD-U, zawierającego informacje o umowach zawartych przez podatnika z nierezydentami. Pozostałe elementy dokumentacji nie muszą być składane właściwym organom wraz z deklaracją, muszą jednak być przygotowane w takim samym terminie. Dodatkowo, w przypadku podatników CIT – członek zarządu będzie zobowiązany do złożenia wraz z deklaracją CIT pisemnego oświadczenia, iż kompletna dokumentacja podatkowa została przygotowana. Wprowadzenie projektowanych przepisów zakończy tym samym toczące się pomiędzy podatnikami, organami podatkowymi a sądami dyskusje na temat terminu sporządzenia dokumentacji.
Ograniczenie zakresu podmiotów przygotowujących dokumentację
Projekt przewiduje dodatkowo szereg drobniejszych zmian precyzujących przepisy oraz ogranicza zakres podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji – w tych przypadkach, gdzie ryzyko oraz materialność naruszeń przepisów o cenach transferowych jest najniższa. Obowiązek sporządzenia dokumentacji nie obejmie zatem:

  • podatników, których przychody lub koszty nie przekroczyły 2 mln euro w danym roku;
  • podatników, którzy zawarli uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA – Advance Pricing Arrangement) – w zakresie tych transakcji. W ich przypadku wymagane będzie przygotowanie uproszczonej dokumentacji obejmującej tylko niektóre elementy;
  • transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny wynika z przepisów.

Ponadto, zmieni się również próg powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy podatnikami. Polskie przepisy należą obecnie do najbardziej rygorystycznych na świecie w tym zakresie.

Zgodnie z projektem zmian, próg powiązań kapitałowych ma zostać podniesiony z 5% do 20%.
Co to dla mnie oznacza i co należy zrobić? Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych mają wejść w życie od stycznia 2016 roku i będą dotyczyć transakcji i zdarzeń występujących po tym terminie.
Warto już teraz dokonać przeglądu transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi i zweryfikować ich rynkowy charakter. Pozwoli to na wprowadzenie odpowiednich korekt w przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidłowości.
Proponowane zmiany przyczynią się do poprawy przejrzystości rozliczeń wewnątrz grup kapitałowych. Organy podatkowe będą miały pełniejszy dostęp do informacji na temat tych rozliczeń, co pozwoli im łatwiej identyfikować naruszenia zasady ceny rynkowej i typować właściwe podmioty do kontroli rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *