Ujęcie rozrachunków z tytułu umowy leasingu oraz zapłaty kiedy następują one w walucie obcej

W takim przypadku zobowiązanie z tytułu opłaty za leasing operacyjny wyrażone w walucie obcej wyceniane jest według średniego kursu przewidzianej w umowie waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, który poprzedza datę odpowiedniej faktury, wystawionej przez finansującego. Jeśli zapłata dokonywana jest w złotych to powstaną różnice kursowe ( dodatnie lub ujemne), które będą rozpoznawane wyłącznie na potrzeby rachunkowości. Nie będą one skutkowały w rachunku podatkowym.  ( wyjątek oczywiście dotyczy sytuacji gdy jednostka ujmuje różnice kursowe tak jak w rachunkowości po wypełnieniu obowiązków wynikających z art 9b updop)

Warto zaznaczyć iż zmiany wysokości opłat, które zostały spowodowane zmianą kursu, mają wpływ na koszty tego okresu, w którym wystąpiła zmiana wysokości opłaty i ewentualnych następnych.

W przypadku kiedy, spłata zobowiązania z tytułu opłaty za leasing operacyjny następuje w walucie obcej, wtedy przyjęcie obiektu w leasing jak i powstanie zobowiązania z tytułu opłat za leasing operacyjny ujmuje się w księgach wykorzystując ogłoszony przez NBP średni kurs przewidzianej w umowie waluty obcej na dzień poprzedzający rozpoczęcie umowy leasingu. Zgodnie z zaleceniem KSR 5 (Uchwały  nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52) leasingobiorca wycenia dokonaną w walucie obcej spłatę zobowiązania w złotówkach:

– wg kursu faktycznie zastosowanego – w sytuacji kiedy zapłata następuje ze środków kupionych w kantorze lub banku, a nie z rachunku walutowego
– wg kursu, wg którego wyceniono waluty obce w momencie ich wpływu na rachunek walutowy, stosując do rozchodu metodę wyceny określonej przez korzystającego w polityce rachunkowości – kiedy spłata następuje z rachunku walutowego.

Różnice kursowe dodatnie lub ujemne będą miały wpływ zarówno na wynik finansowy jak i podstawę opodatkowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *