Akcyza od alkoholu etylowego nabytego w toku postępowania upadłościowego

Z informacji uzyskanych od syndyka wynika, iż kwota akcyzy została zadeklarowana przez upadłego w złożonej deklaracji dla podatku akcyzowego, wobec czego syndyk nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu dokonanej sprzedaży (art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym). Po nabyciu alkoholu zostanie wprowadzony do naszego składu podatkowego, a następnie sprzedany. Czy sprzedając opisywany alkohol etylowy nasza firma będzie musiała zapłacić akcyzę?

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie Czytelnika należy zwrócić uwagę, iż opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają jedynie transakcje określone przez ustawodawcę w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 z późn. zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 1 tejże ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego, wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

Ponadto w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Natomiast z przedstawionego przez Czytelnika stanu faktycznego wynika, iż syndyk w ramach likwidacji masy upadłości dokona sprzedaży alkoholu etylowego, co do którego powstał już obowiązek podatkowy, a kwota akcyzy została zadeklarowana przez upadłego w złożonej deklaracji dla podatku akcyzowego.

Mając tym samym na uwadze przytoczone przepisy prawa należy uznać, iż nabywca nie będzie w opisywanym przypadku podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedanych wyrobów, uprzednio nabytych od syndyka. Podatek akcyzowy został zadeklarowany przez upadłego, zatem na mocy art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nabytego od syndyka alkoholu etylowego.

Jedna myśl na temat “Akcyza od alkoholu etylowego nabytego w toku postępowania upadłościowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *