Poręczenie za przyszły dług

Zagwarantowanie skutecznego poręczenia, stosownie do art. 878 § 1 kc, za dług przyszły wymaga oznaczenia górnej granicy odpowiedzialności poręczyciela.
Ratio legis obowiązywania art. 878 § 1 kc sprowadza się do zabezpieczenia osoby poręczającej przed odpowiedzialnością za nieskonkretyzowany dług przyszły, na którego powstanie i wysokość nie będzie miała żadnego wówczas wpływu. Ważność poręczenia za dług przyszły zależy od oznaczenia wysokości świadczenia (por. wyrok SN z 9 lutego 2005 r., II CK426/04, Pr. Bankowe 2006/1/18). Brak oznaczenia wysokości odpowiedzialności poręczyciela łączy się niewątpliwie z wysokim ryzykiem dla poręczyciela, który nie zna wielkości długu. Nie określenie w oświadczeniu poręczyciela wysokości do jakiej on odpowiada powoduje bezwzględna nieważność umowy poręczenia za dług przyszły. Należy przychylić się w tym miejscu do stanowiska jakie zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 lipca 2000 r. (II CKN 283/00, LEX 52566), zgodnie z którym jeśli oznaczenie górnej granicy odpowiedzialności poręczyciela nie jest ścisłe lub nie zostało dokonane w sposób nie budzący wątpliwości, to nie można uznać iż doszło do dokonania ważnego poręczenia za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej. Oczywistym celem przepisu art. 878 § 1 kc jest bowiem ochrona poręczyciela za dług przyszły do oznaczenia z góry w treści pisemnego oświadczenia wysokości do której poręczyciel będzie ponosił odpowiedzialność.

Poręczyciel może dokonać poręczenia za dług przyszły terminowo lub bezterminowo. W rozumieniu jednak przepisu art. 878 § 2 kc bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie, odpowiedzialność poręczyciela aktualizuje się bowiem dopiero w chwili powstania tego długu. Aby ograniczyć niepewność poręczyciela co do momentu powstania długu przyszłego, ustawodawca wprowadził rozwiązanie umożliwiające odwołanie poręczenia przed powstaniem długu głównego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *