Nie każda opłata skarbowa podlega zwrotowi

Zwrot opłaty skarbowej (na wniosek strony) przewidziano, gdy pomimo uiszczenia opłaty skarbowej, urząd nie dokona żądanej przez stronę czynności urzędowej lub nie wyda zezwolenia, zaświadczenia itp.

Możliwość zwrotu opłaty skarbowej nie obejmuje jednak sytuacji nieprawidłowego jej uiszczenia w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy niesłusznie uiściliśmy opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa, przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie przewidują trybu zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty.

W praktyce może to oznaczać de facto konieczność ponownego poniesienia ciężaru opłaty skarbowej. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w związku ze spotykaną interpretacją przepisów regulujących właściwość organów podatkowych w przypadku złożenia pełnomocnictwa. Przepisy wskazują jedynie, że miejscowo właściwy jest organ podatkowy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Rozbieżne interpretacje pojawiają się, jeśli pełnomocnictwo dołączane jest do pisma składanego za pośrednictwem innego organu (np. gdy składamy odwołanie do organu administracji II instancji lub skargę do sądu administracyjnego).

Jeśli w takiej sytuacji strona uiści opłatę skarbową ze względu na właściwość miejscową organu pośredniczącego, a następnie zostanie wezwana do uiszczenia opłaty ze względu na miejsce siedziby organu, do którego składane jest pismo z pełnomocnictwem, brak będzie możliwości odzyskania, na podstawie przepisów ustawy o opłacie skarbowej, wcześniej uiszczonej opłaty. Ewentualne odzyskanie opłaty skarbowej będzie możliwe natomiast jedynie w trybie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących nadpłaty podatku. Jest to zatem niewątpliwe utrudnienie w porównaniu z trybem zwrotu przewidzianym w ustawie o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna: art. 9 ustawy o opłacie skarbowej

Jedna myśl na temat “Nie każda opłata skarbowa podlega zwrotowi”

  1. W opisywanej sytuacji po stronie sprzedawcy nie ciążą żadne obowiązku na gruncie VAT, gdyż transakcja ta powinna zostać udokumentowana przez nabywcę. Bowiem w tym przypadku to nabywca świadczy usługę, która polega na windykacji wierzytelności. Natomiast na gruncie podatku dochodowego strata z tytułu sprzedaży wierzytelności stanowi KUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *