Zmiany w opodatkowaniu dziedziczenia firm

Na stronach rządowych można zapoznać się z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną. Pośrednim celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów i podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą.

Projekt ustawy przewiduje ułatwienie dziedziczenia firm rodzinnych w celu zapewnienia ciągłości ich prosperowania i wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  darowizn. W ustawie pojawi się nowy przepis art. 4b stosownie, do którego  zwalnia się od podatków nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

  • Zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego:
  • Prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego nabycia,

Jeżeli w wyniku nabycia, o którym wyżej, przedsiębiorstwo przypadnie więcej niż jednej osobie, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili.

Proponowana zmiana ma na celu stworzenie zachęty do przejmowania i prowadzenia tych przedsiębiorstw.

W obecnym stanie prawnym zwolnienie przysługuje jedynie osobom najbliższym (małżonek, zstępni, wstępni, pasiera, rodzeństwo, ojczym i macocha). Od 1 stycznia 2018 r. krąg podmiotów, które będą mogły z niego skorzystać obejmie również dalszych krewnych oraz osoby obce.

 Uzasadnieniu czytamy, że cel, którym jest stworzenie zachęty do przejmowania i prowadzenia przedsiębiorstw po śmierci ich dotychczasowych właścicieli może być w pełni osiągnięty, gdy warunki nabywania tych przedsiębiorstw będą jednakowe dla wszystkich osób je nabywających w drodze spadku. Takie same zasady powinny obowiązywać w zakresie obciążeń podatkowych przy dziedziczeniu przedsiębiorstw, bez względu na stopień pokrewieństwa łączący nabywcę z osobą, po której jest ono dziedziczone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *