Zmiany w cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Istota zmian dotyczących cen transferowych.

Ustawa nowelizująca wprowadza liczne zmiany dotyczące problematyki zastosowania przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wprowadzając:

  • Rozszerzony katalog podmiotów objętych przepisami o stosowaniu cen rynkowych.

Ustawa nowelizująca rozszerza katalog podmiotów będących podmiotami powiązanymi o podmioty nieposiadające osobowości prawnej, co oznacza, iż podmiotami powiązanymi z podatkami CIT od 1 stycznia 2015 r. mogą być spółki osobowe (tj. spółki jawne, spółki komandytowe i spółki partnerskie).

UWAGA – Powyższa zmiana, oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. transakcje ze spółkami osobowymi są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych!

  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych.

Powyższa zmiana oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnicy są zobowiązani do ujęcia w dokumentacji cen transferowych umów spółek osobowych, tzn. do prezentacji sposobu warunków podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

UWAGA – zgodnie z art. 9a ust. 2a UoCIT obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość kwoty 50.000,00 euro.

  • Co w przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia*? Czy do niej też stosuje się limit?

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

* Przez pojęcie wspólnego przedsięwzięcia należy rozumieć sytuację, w której zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami, niezależne od siebie podmioty podejmują wspólne działania w celu realizacji określonego jednego przedsięwzięcia gospodarczego (tzn. więcej niż 2 podmioty równorzędnie, jako partnerzy wykonują jakieś zadanie).

  • Co w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną a jedną ze stron umowy jest podmiot z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową?

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000,00 euro.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

  • Rozszerzenie zakresu podmiotowego transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji pomiędzy polskimi podatnikami a ich zagranicznym zakładem.

UWAGA – Powyższa zmiana oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. polski podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji z jego zagranicznym zakładem!

  • Możliwość dokonywania przez organy podatkowe korekty dochodu w razie doszacowania dochodu w sytuacji, gdy dochodzi do ustalenia warunków nierynkowych pomiędzy podmiotami krajowymi.

Powyższa zmiana, ma charakter ma charakter dostosowujący sytuację podmiotów krajowych do sytuacji podmiotów zagranicznych, dla których dotychczasowe przepisy UoCIT przewidywały dokonanie korekty zmierzającej do unikania podwójnego ekonomicznego opodatkowania.

Praktyczne skutki zmian.

Zmiany dotyczące doprecyzowania przepisów regulujących ceny transferowe mają niekorzystny wpływ na podatników, ponieważ zwiększają zakres obowiązków dokumentacyjnych podczas sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ustawa nowelizująca, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów będących podmiotami powiązanymi o podmioty nieposiadające osobowości prawnej rozszerzyła równocześnie zakres transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji o transakcje ze spółkami osobowymi, co również negatywnie wpłynie na ilość transakcji z tymi podmiotami.

Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *