Podstawa wypłaty wynagrodzenia Członkom Zarządu spółek z o.o. i akcyjnych

Poprzez powołanie, mocą uchwały, na stanowisko Członka Zarządu spółki z o.o. czy akcyjnej, pomiędzy tą spółką a Członkiem Zarządu powstaje stosunek organizacyjny. Ten stosunek jest uregulowany w kodeksie spółek handlowych, gdzie ustalono obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność członków zarządu spółek.
Zawarcie dodatkowo przez spółkę z Członkiem Zarządu np. kontraktu menedżerskiego,  prowadzi do nawiązania stosunku cywilnoprawnego, a umowy o pracę, do nawiązania stosunku pracy. Zawarcie tych umów nie jest jednak niezbędne do tego, aby spółka miała możliwość wypłacania mu wynagrodzenia za wykonywanie jego obowiązków. Wynagrodzenie ustanowić można bowiem mocą uchwały organu powołującego, nie zawierając z Członkiem Zarządu innej umowy. To, który z powyższych sposobów jest najdogodniejszy (uchwała organu powołującego, umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), rozstrzygnąć można w oparciu o konkretną sytuację, zawarcie bowiem z Członkiem Zarządu np. umowy o pracę wiąże go ze spółką ze wszystkimi konsekwencjami, jakie wynikają z prawa pracy. Nawet gdy odpowiedni organ odwoła Członka Zarządu ze stanowiska, nie oznacza to automatycznego wygaśnięcia stosunku pracy, który należy odrębnie rozwiązać.
Jeżeli Członkowie zarządu otrzymują swoje przychody wyłącznie na podstawie powołania, a więc tylko aktu ustanowienia, przy braku nawiązywania dodatkowego stosunku prawnego, zgodnie z art.13 pkt.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje się te przychody za otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście.
Jako przychody z działalności wykonywanej osobiście traktowane są także przychody z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, uzyskane na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. kontraktów menedżerskich czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jeżeli Członek Zarządu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, to ona jest podstawą wypłaty wynagrodzenia, a w zakresie opodatkowania i innych świadczeń Członek Zarządu jest traktowany jak każdy inny pracownik spółki.
Podczas zawierania umowy pomiędzy spółką, a Członkiem Zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza (w spółce akcyjnej i spółce z o.o.) lub pełnomocnik, powołany uchwałą zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (art.210§1 ksh) albo uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej (art.379 ksh).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *