Czy sportowcy mogą wybrać 19 proc. stawkę liniową

Pismo to nie daje jednak całkowicie jednoznacznej odpowiedzi czy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach ligowych może się składać wyłącznie z przedsiębiorców.
Minister finansów wydał kolejną interpretację ogólną (DD2/033/30/KBF/RD-47426) w zakresie możliwości zaliczenia przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Odnosi się ona przede wszystkim do dochodów sportowców. Dotychczas, zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, nie mogli oni zaliczać przychodów z uprawiania sportu  do źródła: pozarolnicza działalność gospodarcza.
W interpretacji z 22 maja 2014 r. przyjęto jednak korzystniejszą dla podatników wykładnię przepisów. Zgodnie z nią sportowcy mogą rozliczać się z dochodów z uprawiania sportu na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Umożliwia to im stosowanie do dochodu 19 proc. stawki liniowej.

Nie tylko żużlowcy

Wydaje się, że interpretacja miała przede wszystkim rozstrzygnąć wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodów żużlowców. Świadczy o tym nazwa pliku zawierającego skan interpretacji, który znajduje się na stronach ministerstwa finansów tj. „Int-ogolnaMF2014-05-22-zuzlowcy.pdf”. Sama treść pisma nie wskazuje już jednak, że zostało ono skierowane tylko do niektórych sportowców. Dotyczy ono bowiem wszystkich podatników osiągających przychody wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy o PIT, a zatem m.in. sportowców uprawiających wszystkie dyscypliny sportowe.
Interpretacja ma zastosowanie także do przychodów osiąganych przez innych podatników m.in. z tytułu prowadzenia działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej, publicystycznej, sędziów sportowych.
Argumenty ministra
Minister przypomniał w interpretacji, że podobne wątpliwości dotyczyły przychodów osiąganych przez pełnomocników procesowych z urzędu. W wydanej interpretacji ogólnej dotyczącej przychodów pełnomocników procesowych z urzędu (nr DD3/033/181/CRS/13/RD–90955/13) uznano, że  kwalifikacja wynagrodzenia pełnomocników procesowych z urzędu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej do odpowiedniego źródła przychodów zależy od formy prawnej, w jakiej wykonują oni zawód. Przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zatem zostać zaliczone do źródła przychodów działalność gospodarcza, mimo że ustawa o PIT, podobnie jak przychody sportowców, zalicza takie przychody do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Dodatkowo, minister powołał się na art. 41 ust. 2 ustawy PIT regulujący obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W przepisie tym ustawodawca zwolnił płatników z obowiązku poboru zaliczek z przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2 i 8 ustawy PIT (a więc także przychody z  uprawiania sportu), jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
Zmiana stanowiska
Wskazać należy, że przed wydaniem interpretacji, organy podatkowe oraz sądy administracyjne wyrażały odmienne stanowisko niż minister. W ostatnim czasie konsekwentnie odmawiały one możliwości rozliczenia w ramach działalności gospodarczej przychodów osiągniętych z uprawiania sportu. Świadczą o tym następujące wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 15 grudnia 2010 r. (II FSK 1455/09),  z 25 listopada 2011 (II FSK 1002/10), z 17 maja 2012 r. (II FSK 2143/10); z 31 maja 2012 r. (II FSK 2380/10) oraz  z 8 kwietnia 2014 r. (II FSK 1125/12).
Warto również przypomnieć stanowisko Ministra Finansów wyrażone w odpowiedzi na interpelację z 23 listopada 2012 r. (10734). Minister uznał wówczas, że przychody z uprawiania sportu, jako zaliczone wprost do dochodów z działalności wykonywanej osobiście, nie mogą nigdy być rozliczane w ramach działalności gospodarczej.
Treść interpretacji ogólnej z 22 maja 2014 r. jest więc zaskoczeniem. Nieczęsto zdarza się bowiem, że organy podatkowe zajmują stanowisko korzystniejsze dla podatników niż sądy administracyjne.
Ostrożny optymizm
Przychody z uprawiania sportu mogą być rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrócić jednak należy uwagę, że minister w interpretacji z 22 maja 2014 r. podkreślił  konieczność spełnienia przez podatników „ogólnych przesłanek” umożliwiających rozliczenie danego przychodu w ramach źródła: pozarolnicza działalność gospodarcza. Przede wszystkim przychód musi być uzyskany w ramach działalności gospodarczej. Ponadto nie mogą zachodzić łącznie następujące warunki, uniemożliwiające rozliczenie przychodu w ramach działalności gospodarczej (art. 5b ust. 1 ustawy o PIT):

a) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
b) czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
c)  wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanegoz prowadzoną działalnością.

Czas pokaże, w jaki sposób organy podatkowe będą stosowały wytyczne z interpretacji ogólnej ministra finansów, w szczególności przytoczone wyżej ogólne przesłanki.
Wydaje się, że interpretacja powinna mieć zastosowanie do wszystkich sportowców, bez względu na dyscyplinę, którą uprawiają. Biorąc jednak pod uwagę brak jednoznacznych wytycznych w interpretacji ogólnej z 22 maja 2014 r. oraz fakt, że Minister Finansów zmieniał już stanowisko w tym zakresie, w każdym przypadku warto wystąpić o interpretację indywidualną. Może się bowiem okazać, że zdaniem organów podatkowych o możliwości rozliczania sportowca na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców decyduje dyscyplina sportu, którą uprawia lub szczegółowe postanowienia kontraktu z klubem sportowym.

Autor:
\"\" Michał Kowalski, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, w planowaniu i wdrażaniu transakcji restrukturyzacyjnych, także z udziałem podmiotów zagranicznych. Prowadzi postępowania podatkowe dotyczące zobowiązań podatkowych. Autor publikacji i komentarzy w prasie podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *