Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2016 r., znak: ILPB1/4511-1-632/16-3/KF.

Stan faktyczny:

Z opisanego we wniosku o interpretacje stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem polskim, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki komandytowej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka ta będzie jednym z udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna). Poza Spółką osobową, udziałowcem Spółki zależnej będzie także przynajmniej jeden inny podmiot.

W przyszłości wnioskodawca rozważa dokonanie umorzenia udziałów posiadanych przez Spółkę osobową w kapitale Spółki zależnej. Omawiane umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostanie za zgodą Spółki osobowej, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę zależną w celu umorzenia dobrowolnego. Omawiane umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia, na co Spółka osobowa wyrazi zgodę.

Na tle powyższego, spółka powzięła wątpliwości, czy w związku z przeprowadzeniem umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia na rzecz Spółki osobowej, wobec Wnioskodawcy będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PDOF dotyczące tzw. cen transferowych, tj. art. 25 i art. 25a ustawy o PDOF, a w szczególności czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych), o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o PDOF.

Stanowisko organu podatkowego:

W opisanej interpretacji organ podatkowy uznał, że analizowane zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku nie stanowi „transakcji” w rozumieniu artykułu 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, w opisywanej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Organ wskazał, że:

„(…) jako „transakcji” nie należy rozumieć każdej czynności prawnej lub faktycznej, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter „handlowy”, gospodarczy (przymiotnik „handlowy” oznacza zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego coś w ramach „handlu”, czyli działalności polegającej na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług). Z powyższej wykładni językowej jasno wynika, że przepisy art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie do czynności prawnych lub faktycznych, które odbywają się pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi i mają charakter operacji w ramach ich działalności gospodarczej, handlowych, a nie do wszystkich stosunków prawnych lub faktycznych pomiędzy spółką a udziałowcem, czy też pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi. Innymi słowy dwoje przedsiębiorców powiązanych może zawrzeć umowę w sferze prywatnej, poza działalnością gospodarczą (np. umowę darowizny, pożyczki), która nie będzie podlegać regulacjom z zakresu cen transferowych, w tym obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 25a ustawy.

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu powstrzymanie podatników od przerzucania w wyniku powiązań rodzinnych części lub całości dochodu z jednego podmiotu na drugi podmiot w wyniku zawieranych transakcji handlowych. Tym samym organy podatkowe w przypadkach wskazanych w cytowanym powyżej przepisie mają prawo określić dochód w drodze oszacowania. Powołany wyżej przepis dotyczy wykorzystywania związków gospodarczych pomiędzy kontrahentami do zaniżenia dochodu lub ceny ze szkodą dla fiskusa.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka osobowa (spółka komandytowa), której wspólnikiem jest Wnioskodawca rozważa umorzenie posiadanych udziałów w kapitale Spółki zależnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Wskazane umorzenie udziałów dokonane zostanie za zgodą Spółki osobowej, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę zależną w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). Omawiane umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia, na co Spółka osobowa wyrazi zgodę.

Mając na uwadze powyższe, w świetle przedstawionej wykładni, uznać należy, że analizowane zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku nie stanowi „transakcji” w rozumieniu artykułu 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Komentarz:

Omawiana interpretacja potwierdza utrwaloną linię interpretacyjną dotyczącą braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia.

Tak też wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2016 r. o sygn. IPPB6/4510-38/16-4/AZ, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. o sygn. ILPB4/4510-1-88/16-2/ŁM.

Autor: Przemysław Pawłowski – Konsultant podatkowy, członek zespołu Kancelarii prawno-podatkowej LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *