Czy w związku z nabyciem usługi ubezpieczeniowej od zagranicznego kontrahenta należy potrącić podatek u źródła?

W zależności od profilu prowadzonej działalności, nabywane usługi ubezpieczeniowe dotyczą m.in. ubezpieczeń transportowych, ubezpieczeń należności, ubezpieczeń od ryzyka kredytowego, ubezpieczeń pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, czy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 26 updop, płatnicy są zobowiązani do potrącenia i zapłaty podatku dochodowego (tzw. podatek potrącany u źródła) z tytułu przychodów wymienionych w tym przepisie, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Art. 21 ust. 1 pkt 2a updop swym zakresem obejmuje przychody ze świadczenia na rzecz polskich podmiotów usług  doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Dodanie przez ustawodawcę do katalogu usług, z tytułu świadczenia których pobiera się w Polsce tzw. podatek u źródła, zwrotu „oraz świadczeń o podobnym charakterze” odnoszącego się również do usług gwarancji, spowodowało powstanie wśród podatników wątpliwości czy usługi ubezpieczeniowe mieszczą się w przedmiotowym katalogu. Niewątpliwe bowiem cechą wspólną umowy ubezpieczenia oraz umowy gwarancji jest cel, w jakim są one zawierane, tj. obowiązek spełnienia przez gwaranta albo firmę ubezpieczeniową określonego świadczenia w związku z zaistnieniem wskazanego w umowie zdarzenia.

Ugruntowane już stanowisko organów podatkowych poświęcone przedmiotowej kwestii wskazuje, że usługi ubezpieczeniowej nie można traktować jako „świadczenia o charakterze podobnym” do usługi gwarancji. Brak możliwości zakwalifikowania usługi ubezpieczenia do katalogu usług wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop wynika z istotnych różnic pomiędzy tymi umowami. Należy zwrócić uwagę, że umowa ubezpieczenia jest zawsze umową dwustronną, której stroną musi być firma ubezpieczeniowa. Natomiast w umowie gwarancji mogą występować trzy podmioty, bowiem jej beneficjentem może być podmiot trzeci nie będący stroną umowy gwarancyjnej. Ponadto, w umowie gwarancji podmiotem zobowiązanym do wykonania świadczenia, w razie ziszczenia się umówionego zdarzenia może być podmiot inny niż firma ubezpieczeniowa.

Stanowisko, zgodnie z którym usługi ubezpieczeniowe nie mają charakteru podobnego do wymienionych w art. 21 ust. 1  pkt 2a updop usług, w szczególności usług polegających na udzielaniu gwarancji i poręczeń, potwierdza w swoich interpretacjach indywidualnych Minister Finansów (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2013 roku, sygn. IBPBI/2/423-686/13/PP).

W związku z powyższym, polski podatnik nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła od należności wypłacanych za świadczone na jego rzecz przez podmioty zagraniczne usługi ubezpieczeniowe. Należy również podkreślić, że brak poboru podatku u źródła w opisanej sytuacji nie jest uzależniony od posiadania przez polskiego podatnika certyfikatów rezydencji zagranicznych ubezpieczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *