Nowy rok budżetowy, nowa rzeczywistość, nowe przepisy, a bilans i tak trzeba zrobić w terminie

Czynności związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2013 rok nie powinny sprawić wytrawnym księgowym większych problemów, gdyż przepisy prawne w tej materii nie uległy zmianom. Jednakże zawsze do tak ważnego etapu jakim jest okresowe zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego z rocznej działalności jednostki należy sumiennie się przygotować. Zwłaszcza, że czynności te wykonuje się nieperiodycznie w długim, dwunastomiesięcznym okresie. Od czego najlepiej zacząć? O jakich czynnościach nie wolno zapomnieć? Na co zwrócić szczególną uwagę? Warto zatem przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad i uporządkować posiadaną wiedzę, przed rzeczywistym sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Dodatkowo w tym roku dla pracowników sfery budżetowej ustawodawca przygotował ekstra niespodzianki, w postaci zmiany obowiązujących przepisów. Pierwsze zmiany aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych miały miejsce już w październiku 2013 r. z zastosowaniem począwszy od sprawozdań za IV kwartał 2013 r. (rozporządzenie częściowo zmieniające przepisy w zakresie sprawozdań dotyczących operacji finansowych). Tylko w styczniu br. wprowadzono zmianę kolejnych, istotnych dla pracowników JSFP rozporządzeń, w tym w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gdzie nowe przepisy mają zastosowanie już do dokumentów składanych za okresy sprawozdawcze dotyczące 2014 r., a pewnej części nawet za 2013 rok. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119) należy zapewne zaliczyć rezygnację z przekazywania większości sprawozdań w formie papierowej na rzecz dokumentu w formie elektronicznej. Sprawozdania w zakresie budżetu państwa np. Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW i łączne sprawozdanie Rb-34PL przekazywane będą wyłącznie elektronicznie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa tzw. TREZOR. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały prezent w postaci zwiększonej częstotliwość przekazywania sprawozdań budżetowych do Ministerstwa Finansów. Zmianie uległa również forma sprawozdań, a także skrócono terminy ich przekazywania. Na niektórych dysponentów środków budżetu państwa nałożono dodatkowe obowiązki związane z przygotowaniem i przekazaniem sprawozdań, m.in. dotyczących sprawozdań z wykonania planu dochodów czy wydatków pochodzących z budżetu środków europejskich. Ustawodawca wprowadzając tak rewolucyjne zmiany w terminie bardzo krótkim – przepisy obowiązują od 24 stycznia 2014 r. – nie przewidział dla pracowników JSFP okresu na gruntowne zapoznanie się ze zmianą przepisów i przystosowaniem obowiązujących w jednostkach systemów np. wewnętrznych aktów prawnych, zabezpieczenia zasobów ludzkich czy informatycznych do wykonywania nowych zadań.
Co dokładnie zmieniło się w zakresie sprawozdawczości budżetowej? Które zmiany dotyczą państwowych jednostek budżetowych? Czy jednostki samorządu terytorialnego mają dodatkowe obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów? Jakie są nowe obowiązki związane z koniecznością przygotowania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich od tego roku? Pracownicy komórek finansowo-księgowych JSFP mają bardzo mało czasu żeby samodzielnie szukać odpowiedzi na te i inne pytania.
Przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego w kontekście zadań wykonywanych w nowej rzeczywistości budżetowej, to tylko niektóre zagadnienia z wielu poruszanych i dogłębnie omawianych na szkoleniach, do uczestnictwa w których serdecznie Państwa zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *