Istota faktoringu oraz ujęcie w księgach rachunkowych faktoranta, część 2

W poprzedniej części opracowania wskazano na jego główne cechy i zasady funkcjonowania.

Ze względu stronę, na której ciąży ryzyko niewypłacalności dłużnika, w ramach faktoringu wyróżnia się:

  • faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – charakteryzujący się tym, iż wraz z cesją wierzytelności ryzyko niewypłacalności dłużnika w całości przechodzi na faktora. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności faktor jest zobowiązany do pokrycia długu. Faktoring pełny traktowany jest jak umowa sprzedaży wierzytelności,
  • faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – polegający na tym , że faktor nabywa wierzytelność, jednakże nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonym terminie jest ona zwracana faktorantowi, który jest zobowiązany do zwrotu faktorowi otrzymanych wcześniej zaliczek. Faktoring ten dla celów bilansowych należy traktować jak umowę pożyczki lub kredytu.
  • faktoring mieszany – będący połączeniem wymienionych powyżej rodzajów faktoringu. W przypadku faktoringu mieszanego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużników jedynie do określonej w umowie kwoty.

Ujęcie faktoringu pełnego w księgach rachunkowych faktoranta:

1. Przejęcie wierzytelności przez faktora
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Należności z tytułu dostaw i usług

2. Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dotyczącej kosztów usług faktoringowych
Dt Koszty finansowe
Dt Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT
Ct Rozrachunki z faktorem

3. Otrzymanie wierzytelności od faktora po potrąceniu kosztów usług faktoringowych
Dt Rachunek bieżący
Ct Rozrachunki z faktorem

Ujęcie faktoringu niepełnego w księgach rachunkowych faktoranta:

1. Otrzymanie wierzytelności objętej faktoringiem niewłaściwym od faktora
Dt Rachunek bieżący
Ct  Rozrachunki z faktorem
2. Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dotyczącej kosztów usług faktoringowych
Dt Koszty finansowe
Ct Rozrachunki z faktorem

3. Zapłata kosztów usług faktoringowych
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Rachunek bieżący

4. Zapłata wierzytelności przez dłużnika – przejęcie wierzytelności przez faktora
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Należności z tytułu dostaw i usług

5. Brak zapłaty wierzytelności przez dłużnika w określonym czasie
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Rachunek bieżący

W przypadku faktoringu niepełnego w bilansie wykazywane są zarówno należności z tytułu dostaw i usług objęte umową factoringu, jak i zobowiązania wobec faktoranta z tytułu otrzymanych środków pieniężnych. Rozrachunki z faktorem wykazywane są w bilansie w pozycji „Inne zobowiązania finansowe” lub w ramach pozycji „Kredyty i pożyczki”.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *