Rozrachunki publiczno – prawne w JSFP

Również jednostki budżetowe mają obowiązek rozliczania się z tzw. zobowiązań publiczno – prawnych, czyli z innymi organami i specjalistycznymi jednostkami w sektorze finansów publicznych. Wzorcowy plan kont zawiera szereg kont dedykowanych do ewidencji omawianych rozliczeń jednak najczęściej stosowanymi są konta: 225 — „Rozrachunki z budżetami” oraz 229 — „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”. Pozostałe konta rozrachunkowe dotyczą głównie rozliczeń środków z funduszy europejskich i nie będą omawiane w niniejszym artykule.
Obydwa wymienione konta służą głównie do ewidencji zobowiązań jednostek budżetowych wobec instytucji centralnych. Powołanie dwóch kont ma na celu uporządkowanie ewidencji w podziale na: bezpośrednie zobowiązania wobec budżetu państwa oraz zobowiązania wobec szeroko rozumianych instytucji około budżetowych.
Konto 225 — „Rozrachunki z budżetami” służy głównie do ewidencji podatków, w przypadku których jednostka budżetowa pełni rolę płatnika mimo iż nie jest samoistnym podatnikiem. Obowiązek ten dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Potrącany z wynagrodzeń pracowników podatek do obowiązkowego terminu płatności zaewidencjonowany jest na koncie 225 — „Rozrachunki z budżetami” jako zobowiązanie, aż do momentu płatności. Dodatkowo omawiane konto służy również do ewidencji obowiązków podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług, które sporadycznie mogą wystąpić w wybranych jednostkach budżetowych. Konto może wykazywać obydwa salda na koniec okresu jednak w praktyce nie jest to częste, gdyż pomimo przesunięcia obowiązku płatności podatku za grudzień w styczniu, wiele jednostek dokonuje płatności już w grudniu z uwagi na kasowe wykonanie budżetu. Ewentualne należności mogą wynikać z nadpłat lub błędów ewidencyjnych jednak również występują sporadycznie.
Konto 229 — „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” funkcjonuje w sposób analogiczny do poprzedniego. Najczęściej służy do ewidencji rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych finansowanych zarówno przez pracownika jak i pracodawcę oraz ubezpieczenia zdrowotnego potrącanego z wynagrodzeń pracowniczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ze zm.

zobacz również:

Źródła informacji w analizie zdolności kredytowej JSFP
Obsługa zobowiązań  jednostek sektora finansów publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *