Na czym polegają zmiany przyjęte przez KE 27 marca 2013 w MSR? Część 3

Zmiany te obowiązują do sprawozdań rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 r. W tej części przedstawione zostaną zmiany stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standardów – MSR 16, MSR 34.

Zmiany MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa wynika ze zmiany MSR 1
Zmieniono tu paragraf 5 oraz dodano paragraf 52.
Paragraf otrzymał brzmienie dostoswane do MSR 1, który definiuje pełne sprawozdania finansowe, jako składające się z następujących części:

  • sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,
  • sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres,
  • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres,
  • informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
  • (ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 i 38A MSR 1, oraz
  • sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z paragrafami 40A–40D MSR 1.

Podkreślono tu też iż jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przykładowo jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów”.

Oznacza to, iż takie nazwy jednostka powinna stosować też do nazw części śródrocznego sprawozdania.

Zmiana MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe z kolei wskazuje, iż pozycje takie jak części zamienne, wyposażenie awaryjne oraz wyposażenie związane z serwisem są ujmowane zgodnie z niniejszym MSSF, jeżeli spełniają one definicję rzeczowych aktywów trwałych. W innych przypadkach pozycje te są klasyfikowane, jako zapasy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *