Na czym polegają zmiany przyjęte przez KE 27 marca 2013 w MSR? Część 1

Zmiany te obowiązują do sprawozdań rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 r. W tej części przedstawione zostaną zmiany, które stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standardów – MSR 16, MSR 34, MSSF 1

Zmiana załącznika D do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy to miedzy innymi zmiana paragrafu D23 oraz dodano paragraf 39Q.

Zgodnie z tymi modyfikacjami jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może postanowić o stosowaniu wymogów MSR 23 od daty przejścia na MSSF lub od wcześniejszej daty zgodnie z paragrafem 28 MSR 23. Od dnia, w którym jednostka, która stosuje to odstępstwo, zaczyna stosować MSR 23, jednostka ta:

  • nie modyfikuje pozycji kosztów finansowania zewnętrznego, które zostały skapitalizowane zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i uwzględnione w wartości bilansowej aktywów na ten dzień; oraz
  • ujmuje koszty finansowania zewnętrznego poniesione tego dnia i później zgodnie z MSR 23, w tym te koszty finansowania zewnętrznego, które zostały poniesione tego dnia i później w odniesieniu do dostosowywanych składników aktywów znajdujących się w trakcie budowy.

Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *