Na czym polegają zmiany przyjęte przez KE 27 marca 2013 w MSR? Część 4

Zmiany te obowiązują do sprawozdań rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2013 r. W tej części przedstawione zostaną zmiany obowiązujących wymogów lub też stanowią dodatkowe wyjaśnienia dotyczące stosowania tych wymogów MSR 32.

Zmiana MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja to modyfikacja paragrafów 35, 37 i 39 oraz dodanie paragrafów 35A i 97M.
Zgodnie z par 35 odsetki, dywidendy, straty i zyski związane z instrumentem finansowym lub składnikiem będącym zobowiązaniem finansowym ujmuje się, jako przychody lub koszty w wyniku finansowym. Wypłaty na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym. Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane, jako zmniejszenie kapitału własnego. Natomiast zgodnie z dodanym paragrafem 35A podatek dochodowy związany z wypłatami na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych oraz z kosztami transakcji związanymi z operacjami na kapitale własnym jest rozliczany zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy.

Paragraf 37wskazuje, iż w związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane, jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane, jako koszty.  Kwotę kosztów transakcji rozliczanych, jako zmniejszenie kapitału własnego w danym okresie ujawnia się odrębnie, zgodnie z MSR 1, co wynika ze zmienionego par 39.
Jednostka stosuje powyższe modyfikacje retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

W związku ze zmianą MSR 32 konieczne były modyfikacje w:

  • KIMSF 2 Udziały członkowskie w spółdzielniach i podobne instrumenty – par 11 stanowi, iż zgodnie z wymogami paragrafu 35 MSR 32 wypłaty na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym. Odsetki, dywidendy i innego rodzaju przychody dotyczące instrumentów finansowych zaklasyfikowanych, jako zobowiązania finansowe stanowią koszty, niezależnie od tego, czy w rozumieniu prawa kwoty te posiadają cechy dywidend, odsetek czy innych świadczeń.
  • MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – zmodyfikowany paragraf 16A wskazuje, iż w uzupełnieniu ujawnienia znaczących zdarzeń i transakcji zgodnie z paragrafami 15–15C, jednostka w informacji dodatkowej do swojego śródrocznego sprawozdania finansowego uwzględnia następujące informacje, jeżeli nie zostały one ujawnione w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego. Informacje te ujawnia się zwykle za okres od początku roku obrotowego do dnia sporządzenia raportu. Do tych danych nalezą informacje na temat segmentu (ujawnianie informacji na temat segmentu w śródrocznych raportach finansowych jednostki jest konieczne tylko wtedy, gdy MSSF 8 Segmenty operacyjne wymaga od jednostki ujawniania tych informacji w jej rocznych sprawozdaniach finansowych) takie jak dane o wycenie łącznych aktywów i zobowiązań dla określonego segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym, jeżeli kwoty te są regularnie przekazywane głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji operacyjnych i jeżeli nastąpiła istotna zmiana w porównaniu z kwotą ujawnioną w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym dla tego segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *