Łamany rok to więcej czasu na strategię podatkową

05.05.2021


Autor: Michał Miklaszewski, Aplikant radcowski ADN Podatki

Zgodnie z nowo owiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisem art. 27c Ustawy o CIT, zobowiązane są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy podmioty:

  • o przychodach powyżej 50 mln euro oraz
  • podatkowe grupy kapitałowe.

Jak wynika wprost z art. 27c ust. 4 Ustawy o CIT, podmiot zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, na swojej stronie internetowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MF, pierwszą strategię i informację o samej strategii należy sporządzić za rok 2020 r. Tym samym w przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tj. zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia), obowiązek udostępnienia informacji o zrealizowanej strategii podatkowej za 2020 r. musi zostać zrealizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Problem natomiast pojawia się w zakresie podmiotów z tzw. „łamanym” rokiem podatkowym. Jak wynika z ostatnich informacji udzielonych przez MF, w przypadku podmiotu z rokiem podatkowym rozpoczętym np. 1 kwietnia 2020 r. i zakończonym 31 marca 2021 r., obowiązek opublikowania informacji o strategii podatkowej należy zrealizować do dnia 31 marca 2022 r.

Powyższe rozumowanie MF-u wskazuje, że podmioty z łamanym rokiem podatkowym mają de facto tyle samo czasu na sporządzenie i opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej co podmioty, w których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – tj. rok.

Przepisy Ustawy o CIT są w tym zakresie niejasne, ustawa mówi bowiem tylko o obowiązku sprawozdawczym, który powstaje z upływem 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Wobec braku przepisów przejściowych należałoby uznać, że każdy upływ tego terminu będzie powodował obowiązek przygotowania strategii podatkowej i takie też było wstępne nieoficjalne zdanie MF na ten temat. Tymczasem prowadziłoby to do kuriozalnych sytuacji i nierównego traktowania podatników, gdyż podmioty, które skończyły rok podatkowy na 31 stycznia 2021 r. musiałyby wedle tej interpretacji opublikować strategię do końca stycznia, a więc miałyby na to jedynie 1 miesiąc. Wydaje się, że MF skorygował swoje zdanie rozumiejąc ten problem. Na pewno takie działania nie służą pewności prawa. Jest to kolejny przykład na to, że zasada, iż „cel uświęca środki” w podatkach to kiepskie rozwiązanie. Wprowadzanie takich przepisów w pośpiechu, w praktyce bez konsultacji społecznych, prowadzi wprost do rozkwitu „prawa powielaczowego”, czyli różnej maści wyjaśnień MF, które w praktyce stają się regułą prawną. Niestety trudno się nie zgodzić z tymi, którzy mówią, że przypomina im to „czasy słusznie minione”. 

Dodatkowo ryzyko nie zniknęło podkreślenia wymaga, że MF nie udzieliło informacji w trybie objaśnień, które chroniłyby podatników, więc ta druga interpretacja jest cały czas możliwa. Podmioty z łamanym rokiem podatkowym, które nie zdecydują się na wdrożenie strategii podatkowej dużo zatem ryzykują, bo nieudostępnienie informacji w terminie podlega karze pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł. Jak w takim razie podatnik ma zaufać aparatowi skarbowemu…?


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *