Moment wykonania usług budowlanych na gruncie CIT

Przepisy UoCIT nie zawierają definicji przychodu, jednakże, co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o trwałym charakterze. O możliwości zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do kategorii przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia, tzn. czy dane przysporzenie w sposób ostateczny faktycznie powiększa aktywa.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątkiem od powyższej zasady są przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku CIT są rozpoznawane na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowym w dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał.
Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 3 UoCIT, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Moment rozpoznawania ww. przychodów został uregulowany w art. 12 ust. 3a- 3e UoCIT, który stanowi, iż za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż w przypadku, gdy przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności dojdzie do wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, wówczas przychód powstanie w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi.
W umowach dotyczących usług budowlanych, wykonawcy w celu uzyskania płatności za świadczoną usługę, zazwyczaj wystawiają fakturę VAT po podpisaniu przez zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót lub protokołu końcowego odbioru robót.
W związku z powyższym należy wskazać, iż momentem rozpoznania przychodu dla usług budowlanych na gruncie UoCIT jest dzień podpisania przez zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót bądź protokołu końcowego odbioru robót, a usługa budowlana jest wykonana z datą podpisania ww. dokumentu.
W przeciwieństwie do rozważań na gruncie UoVAT, dominujące stanowisko organów podatkowych na gruncie UoCIT wskazuje, iż data podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest momentem wykonania usług budowlanych.
Tak wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r., sygn.: IPTPB3/423-61/14-2/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r. ILPB3/423-73/14-2/PR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2013 r., sygn.: IPPB3/423-976/12-2/KK.
Mając na uwadze powyższe, w mojej opinii momentem rozpoznania przychodu dla usług budowlanych na gruncie UoCIT jest dzień podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Należy jednakże wskazać, iż ewentualne zakwestionowanie przez organ podatkowy powyższego stanowiska może spowodować błędne określenie momentu wykonania usługi budowlanej, a w konsekwencji zbyt późne rozpoznanie przychodu w podatku CIT i obowiązek dokonania korekty wstecznie, tj. w momencie powstania pierwotnego przychodu – momencie faktycznego zakończenia prac budowlanych.
W tym miejscu należy ponadto wskazać, iż odmienne na gruncie CIT i VAT podejścia organów podatkowych i sądów administracji w zakresie określenia momentu wykonania usług budowlanych może mieć negatywne konsekwencje podatkowe w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *