Odsetki od obligacji zwolnione z podatku u źródła

Tym samym dochody z tytułu odsetek od ww. obligacji są zwolnione z podatku u źródła w Polsce.

Wyrok NSA z 1 kwietnia 2011 roku (sygn. II FSK 1976/09 – na podstawie uzasadnienia ustnego).

NSA odniósł się do zagadnienia, w jaki sposób należy interpretować zawarte umowach o unikaniu podwójnego regulacje przewidujące, że odsetki od „jakiejkolwiek pożyczki/dowolnego rodzaju pożyczki udzielonej przez bank” są zwolnione z opodatkowania podatkiem u źródła. Zdaniem NSA, w odniesieniu do obligacji i innych papierów dłużnych będących przedmiotem obrotu, regulacje te oznaczają, że zwolnieniu  z opodatkowania podatkiem u źródła podlegają nie tylko odsetki płatne na rzecz banku który nabył obligacje (inne papiery dłużne) na rynku pierwotnym (tj. od emitenta obligacji), ale również na rynku wtórnym. Wyrok ma istotne znaczenie praktyczne dla podatników płacących odsetki od obligacji (papierów dłużnych), które są przedmiotem obrotu  na rynku międzybankowym. Jeśli np. polska spółka wyemituje obligacje na rzecz polskiego banku, który z kolei przeniesienie własność tych obligacji na rzecz  zagranicznego banku, to odsetki płatne przez polską spółkę wciąż będą traktowane jako odsetki od pożyczki udzielonej przez bank (zagraniczny). W konsekwencji możliwe będzie zastosowanie zwolnienia z podatku u  źródła do wpłacanych na rzecz tego banku odsetek (o ile  oczywiście Polska zawarła z państwem siedziby zagranicznego banku umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i jeżeli ta umowa tak stanowi).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *