Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej nie osiąga przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych tej spółki w toku likwidacji

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy kompleksowo regulujące zagadnienia związane z opodatkowaniem wspólników spółek osobowych. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie szczegółowej regulacji obejmującej skutki podatkowe wszelkich aspekty związanych z funkcjonowaniem spółki osobowej, w tym odnośnie ich zakładania, likwidacji lub wystąpienia wspólnika ze spółki. Zgodnie z uzasadnieniem rządowym, likwidacja spółki osobowej winna być neutralna w podatku dochodowym dla jej wspólników, bowiem w ramach wypłaty likwidacyjnej otrzymują oni albo wniesiony do spółki wkład, albo niewypłacone zyski z działalności operacyjnej, które w związku z konstrukcją opodatkowania tych zysków zostały już opodatkowane w przeszłości.
Niestety literalne brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisu wprost wskazującego, że otrzymane w toku likwidacji składniki majątkowe nie stanowią przychodu dla wspólnika takiej spółki. Przepisy zawierają jedynie regulację dotyczącą wypłaty środków pieniężnych. W odniesieniu do innych składników majątkowych przepisy wskazują jedynie, że przychodem podatnika jest wynagrodzenie otrzymane z tytułu zbycia składników majątkowych otrzymanych w toku likwidacji spółki osobowej. Ponadto przepisy dotyczące opodatkowania wspólników z tytułu likwidacji spółki osobowej zostały zawarte wyłącznie w przepisach regulujących opodatkowanie z działalności gospodarczej.
Taka konstrukcja przepisów zrodziła wątpliwość zarówno podatników, jak i doradców, że organy podatkowe mogą w przyszłości próbować ją wykorzystać do twierdzenia, iż otrzymanie w toku likwidacji innych wartości niż środki pieniężne stanowi przychód dla wspólnika. Z tego względu wielu podatników postanowiło potwierdzić zasady opodatkowania likwidacji spółki osobowej w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Analiza praktyki organów podatkowych, w tym wskazanej interpretacji wskazuje jednak, że organy podatkowe interpretują przedmiotowe przepisy zgodnie z celem i zamiarem ustawodawcy i nie wykorzystują nieprecyzyjnego sformułowania przepisów do opodatkowania wspólników spółki osobowej z tytułu likwidacji. Praktykę organów podatkowych należy jednoznacznie ocenić pozytywnie. Jednakże, ze względu na możliwość zmiany tego stanowiska w przyszłości, dla wszystkich wspólników planujących likwidację spółki osobowej wskazane byłoby potwierdzenie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej w drodze interpretacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *