Rozlicz PIT z fiskusem

Przypominamy, iż po raz kolejny, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji Krajowej Administracji Skarbowej w wypełnieniu obowiązku rocznego rozliczenia podatku PIT.

Wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ, a właściwy miejscowo urząd skarbowy wypełni za nas deklarację podatkową na formularzu PIT-37. Co istotne, sporządzenie zeznania przez fiskusa jest możliwe nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

W PIT-WZ można wnioskować o:

  • rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
  • uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
  • zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
  • przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy możemy podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni, przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów), nie jest zatem konieczna osobista wizyta!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *