Zarządzanie należnościami budżetowymi – narzędzia wspomagające

Pozyskiwanie informacji niezbędnych do szacowania płynności wymaga odpowiednio sparametryzowanej ewidencji analitycznej. Jednak ewidencja ta nie zawsze dostarcza szczegółowej informacji w zakresie terminów wymagalności. Narzędziem wspomagającym mogą być usługi świadczone przez bank jako uzupełnienie oferty związanej z rachunkiem bieżącym jednostki.
Banki obsługujące duże korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego oferują rozszerzenie usługi rachunku bankowego o system indywidualnych (wirtualnych) kont klienckich – rozwiązanie takie od wielu lat stosowane jest przez operatorów telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli itp. Również jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z tego rodzaju usług wspomagających zarządzanie płynnością. Wśród zalet takiego rozwiązania należy wymienić:

  • rzetelna i ciągła informacja niezbędna do uzgadniania wpływów na rachunku bieżącym,
  • szybka identyfikacja zaległości płatniczych wraz z symulacją naliczenia odsetek ustawowych,
  • obniżenie pracochłonności w zakresie identyfikacji i powiązania wpłaty z dłużnikiem,
  • sprawna weryfikacja, uzgadnianie i windykacja zaległych płatności od poszczególnych dłużników,
  • sprawne tworzenie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami,
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

Rozwiązania technologiczne w zakresie indywidualnych rachunków klienckich pozwalają jednostce korzystającej z tej usługi na powiązanie systemu bankowego z systemem finansowym jednostki. Większość banków obsługujących jednostki samorządu terytorialnego świadczy również usługi w zakresie automatyzacji systemu zarządzania wierzytelnościami. Odpowiednia parametryzacja pozwala na automatyczne ewidencjonowanie informacji pochodzących z systemu bankowego na analitycznych kontach rozrachunkowych jednostki.

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *