Konkurs w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

Koniecznym elementem konkursu jest współzawodnictwo uczestników konkursu. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu (konkurs charakteryzuje się wyłonieniem najlepszych uczestników). Nie jest dopuszczana również sytuacja, w której otrzymanie nagrody jest związane z elementem „przypadkowości” (np. nagroda jest losowana wśród wszystkich uczestników – w takim przypadku nie mamy do czynienia z konkursem, lecz z grą losową).

Opodatkowanie PIT.

Kwestia powstania po stronie uczestnika konkursu przychodu w PIT jest uzależniona przede wszystkim od tego, kto otrzymuje nagrodę. Z uwagi na powyższe należy rozróżnić następujące grupy osób, które mogą otrzymać nagrody:

  • Kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
  • Kontrahenci / klienci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),
  • Pracownicy.

Opodatkowanie podatkiem PIT nagród dla kontrahentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – nagrody otrzymywane w konkursie przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powinny, co do zasady, zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % od wartości wygranej1 (ewentualnie powinny zostać opodatkowane tak jak przychody z działalności gospodarczej – wg. skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19 %).

W tym zakresie, podatek rozlicza sam uczestnik konkursu. Organizator nie ma obowiązku pobierania podatku ani wpłacania go do urzędu. Organizator nie ma również obowiązków informacyjnych (nie musi składać informacji PIT 8 AR do Urzędu Skarbowego).

Opodatkowanie podatkiem PIT kontrahentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Nagrody otrzymywane w konkursie przez kontrahentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczą powinny zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % od wartości wygranej. Płatnikiem podatku jest tutaj organizator konkursu.

Na organizatorze konkursu ciąży obowiązek pobrania podatku oraz zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego. Należy wskazać, iż warunkiem koniecznym dla odbioru nagrody, jest wcześniejsze uiszczenie podatku na rzecz organizatora.

Na organizatorze konkursu ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT 8 AR oraz złożenia jej do Urzędu Skarbowego właściwego dla organizatora konkursu.

  • UWAGA – możliwe zwolnienie!

W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest kontrahent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, możliwe jest zwolnienie z opodatkowania nagrody.

Zwolnienie dotyczy tylko nagrody, której wartość nie przekracza kwoty 760 PLN brutto. Jeżeli nagroda w konkursie przekracza wartość 760 PLN (np. 765 PLN) opodatkowana jest cała wartość nagrody, a nie tylko różnica.

Zwolnienie jest możliwe do zastosowania tylko w dwóch przypadkach:

  • konkurs jest emitowany i ogłaszany w środkach masowego przekazu,
  • konkurs  dotyczy jednej z następujących dziedzin: nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo, sport.

UWAGA: Jeżeli w konkursie biorą udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są pracownikami kontrahentów (np. przedstawiciele handlowi), nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Opodatkowanie podatkiem PIT pracowników.

Nagrody otrzymywane w konkursie przez pracowników organizatora konkursu stanowią przychody ze stosunku pracy (opodatkowane według skali podatkowej). Wartość nagrody powinna być uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT oraz stanowić podstawę do wymiaru składek. Dotyczy to konkursów organizowanych stricte dla pracowników (np. konkurs na pracownika miesiąca).

W związku z powyższym, organizator konkursu (pracodawca) zobowiązany jest uwzględnić wartość otrzymanej przez jego pracownika nagrody w informacji PIT – 11.

UWAGA – możliwość zastosowania 10 % podatku zryczałtowanego dla pracowników.

W przypadku, gdy konkurs jest organizowany dla nie tylko dla pracowników, lecz również dla innych osób (np. kontrahentów), możliwe jest opodatkowanie nagrody dla pracownika zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 % od wartości nagrody (nagroda nie jest wtedy przychodem ze stosunku pracy).

Aby skorzystać z opodatkowania nagród dla pracowników podatkiem zryczałtowanych w wysokości 10 %, należy wykazać, że udział pracownika w konkursie nie jest związany ze świadczoną przez niego pracą (np. nie jest to konkurs na pracownika miesiąca, lecz np. konkurs związany z zakupem produktów organizatora konkursu, których to zakupów pracownik dokonuje niezależnie od stosunku pracy).

W takim przypadku, organizator konkursu, powinien pobrać zryczałtowany podatek oraz wpłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, organizator konkursu powinien wystawić informację PIT 8 AR.

Dokumentacja konkursu.

Aby dane działanie marketingowe stanowiło konkurs, a co za tym idzie, aby można było skorzystać z przedstawionych powyżej zasad opodatkowania (w tym w szczególności możliwości zwolnienia z PIT), konieczne jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Dokumentacja niezbędna dla organizacji konkursu, obejmuje przede wszystkim:

  • Regulamin konkursu.
  • Protokoły odbioru nagród.
  • Informacje PIT 8 AR.
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

\"\"
1) Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, większość przedsiębiorców opodatkowuje nagrody otrzymane w konkursach na zasadach ogólnych a nie podatkiem zryczałtowanym 10 %.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *