PCC od pożyczek udzielonych spółce przez udziałowca w 2007 r. – ostatnia szansa na uzyskanie zwrotu

Należy podkreślić, że obowiązujące wówczas przepisy były niezgodne z Dyrektywą 69/335. Dyrektywa ta nakazuje bowiem zastosowanie tzw. zasady standstill, tj. zakazu zmiany uregulowań dotyczących opodatkowania czynności (np. pożyczek udzielanych spółce przez jej udziałowca), które prowadziłyby do ich wyższego opodatkowania.
Należy przypomnieć, że w okresie od wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) do 31 grudnia 2006 r., polskie przepisy przewidywały zwolnienie z PCC dla pożyczek udzielonych spółce przez udziałowca. Zatem, wycofując wspomniane zwolnienie od 1 stycznia 2007 r., Polska złamała zasadę standstill. W konsekwencji, spółki, które kierując się brzmieniem polskich przepisów opodatkowały uzyskane od udziałowców pożyczki 0,5% PCC, mają prawo do zwrotu tego podatku. Prawo to potwierdził ETS w orzeczeniu z 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-212/10 Logstor ROR Polska sp. z o. o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach, a także liczne orzeczenia polskich sądów administracyjnych. Organy podatkowe w praktyce powszechnie akceptują wnioski o zwrot.
W celu uzyskania zwrotu, konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Należy wskazać, że zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (art. 79 § 2), prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednocześnie, zobowiązanie z tytułu PCC przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ordynacji podatkowej). Oznacza to, że prawo wnioskowania o zwrot nadpłaty z tytułu pożyczek udzielonych do 17 grudnia 2007 r. (termin zapłaty PCC wynosił 14 dni od dnia dokonania czynności) wygaśnie 31 grudnia 2012 r. Nadchodzące tygodnie to więc ostatnia okazja do odzyskania niesłusznie zapłaconego podatku. W przypadku natomiast pożyczek udzielonych od 18 grudnia 2007 r. do końca 2008 r., prawo do wnioskowania o zwrot PCC będzie przysługiwało również w 2013 r.
Należy podkreślić, że przed 1 stycznia 2009 r., art. 79 ordynacji podatkowej wskazywał, że prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa z upływem 5 lat od dnia wpłaty podatku lub od dnia złożenia deklaracji na podatek. Przepis w tym brzmieniu nie ma jednak zastosowania do PCC zapłaconego w 2007 r., gdyż prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty na podstawie jego brzmienia nie upłynęło do 31 grudnia 2008 r., a po tej dacie obowiązuje już przepis w obecnym brzmieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *