Przemieszczenia wyłączone z deklarowania w INTRASTAT

System INTRASTAT jest zupełnie niezależny od sposobu dokonywania rozliczeń na potrzeby podatku od towarów i usług, jak również składanych na potrzeby VAT tzw. informacji podsumowujących.

System INTRASTAT jest systemem informatycznym przeznaczonym do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, kontroli tych danych, ich przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom.

Przepisy w zakresie INTRASTAT są identyczne w każdym kraju UE, czego dowodem jest uregulowanie przez ustawodawcę unijnego tegoż zagadnienia w Rozporządzeniu WE. Zatem zarówno przepisy Prawa celnego oraz Rozporządzenia MF są przepisami, które powinny być identyczne co do regulacji obowiązujących w tym zakresie na terenie Czech.

Zakres przemieszczeń towarów, które podlegają zgłoszeniu INSTRSTAT został określony w art. 3 Rozporządzenia WE. Zgodnie z tym przepisem dane statystyczne dotyczące handlu towarami między Państwami Członkowskimi obejmują „wysyłki” i „przywozy towarów”.

Na mocy art. 3 ust. 2 Rozporządzenia „wysyłki” obejmują następujące towary opuszczające Państwo Członkowskie wysyłki i mające przeznaczenie w innym Państwie Członkowskim:

(a) towary wspólnotowe, z wyjątkiem towarów, które pozostają w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi;

(b) towary objęte w Państwie Członkowskim wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną.

Z kolei na podstawie art. 3 ust. 3 Rozporządzenia WE przywozy towarów obejmują następujące towary wwożone do Państwa Członkowskiego przywozu, które zostały pierwotnie wysłane z innego Państwa Członkowskiego:

(a) towary wspólnotowe, z wyjątkiem towarów, które pozostają w zwykłym obrocie pomiędzy Państwami Członkowskimi;

(b) towary uprzednio umieszczone w danym Państwie Członkowskim wysyłki, zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, które zostały utrzymane zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną lub dopuszczone do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim przywozu.

W celu pełnego zrozumienia zakresu przedmiotowego INTRASTAT należy wyjaśnić, że przedmiotem deklarowania są „towary wspólnotowe”, czyli

1) towary uzyskane w całości na obszarze celnym Wspólnoty, bez udziału towarów z krajów trzecich lub terytoriów zewnętrznych, które nie wchodzą w skład obszaru celnego Wspólnoty;
2) towary z krajów trzecich lub terytoriów zewnętrznych, które nie wchodzą w skład obszaru celnego Wspólnoty, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim;
3) towary uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty, albo z towarów o których mowa tylko w punkcie 2 albo z towarów, o których mowa w punkcie 1 i 2.

Trzeba jednocześnie pamiętać, że wyłączone z obowiązku deklarowania w INTRASTAT są „towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi”, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia WE oznaczają towary wspólnotowe, które są wysyłane z jednego Państwa Członkowskiego do innego, przy czym w drodze do Państwa Członkowskiego przeznaczenia są przewożone bezpośrednio przez terytorium innego Państwa Członkowskiego, lub następuje postój dla celów związanych wyłącznie z transportem towarów.

Jako przypadek przemieszczenia towarów wyłączonych z obowiązku deklarowania w INTRASTAT w danym kraju można podać przykład tranzytu towarów przez dane państwo, przez co należy rozumieć sytuację, w której doszłoby do postoju towaru lub też nawet jego przeładunku na inny środek transportu. Sortowanie, pakowanie, przepakowywanie lub etykietowanie nie są czynnościami związanymi wyłącznie z transportem towaru. W związku z tym, w przypadku dokonywania takich czynności, należy zgłosić towar do systemu INTRASTAT deklarując – w przypadku wywozu towarów – jako kraj przeznaczenia kraj, w którym dokonywane są takie czynności. W przypadku przywozu do Polski towarów, które po poddaniu ich w Polsce ww. czynnościom, mają następnie zostać wywiezione do innego kraju UE, należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT najpierw w przywozie, a następnie w wywozie.

Dowodem wskazującym na konieczność zadeklarowania w INTRASTAT przemieszczeń z pominięciem kraju „tranzytu” jest zdefiniowanie przez ustawodawcę państw, w których trzeba zadeklarować przemieszczenie. Zgodnie z przepisami “Państwo Członkowskie wysyłki”, to „Państwo Członkowskie, z którego terytorium statystycznego towary są wysyłane z przeznaczeniem do innego Państwa Członkowskiego”. Natomiast “Państwo Członkowskie przywozu”, to Państwo Członkowskie, na którego terytorium statystyczne są przywożone towary z innego Państwa Członkowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *