Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej – informowanie o zmianie adresu i książka kontroli

Zgodnie z art. 291b OP, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli.
Zasadniczym celem ww. obowiązku jest umożliwienie organowi podatkowemu wszczęcia postępowania podatkowego w następstwie kontroli podatkowej, która ujawniła nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Doktryna wskazuje, że ,,(…) do wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu konieczne jest doręczenie stronie postanowienia o wszczęciu postępowania. (…) Natomiast w razie zaniedbania tego obowiązku pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy (…) Przepis art. 291b OrdPod chroni zatem interes wierzyciela podatkowego, wprowadzając fikcję prawną doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli. Regulacja ta zabezpiecza możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego wobec osób, które poprzez zmianę swego adresu po zakończeniu kontroli podatkowej próbowałyby unikać wymiaru zobowiązania podatkowego, utrudniając możliwość skutecznego doręczenia im postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego (…).”
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807, ze zm., dalej zwana: UoSDG) podatnik jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli.
Książka kontroli służy podatnikowi do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Podatnik jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *