Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Wspomniana ustawa określa również podmioty, które obligatoryjne lub fakultatywnie stosują przepisy zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych.
Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości do podmiotów, które mogą sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR zaliczamy emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dobrowolność stosowania MSR odnosi się również do jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR oraz oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W przypadku wyżej wymienionych jednostek decyzję dotyczącą sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
Jak widać lista jednostek dopuszczonych do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie jest długa. Jednak nie są to wszystkie jednostki, których dotyka to zagadnienie. Ustawa wymienia równie takie sprawozdania, które nie tylko mogą być sporządzone, ale wręcz mają obowiązek być sporządzone z zastosowaniem MSR. Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowości do sprawozdań takich zaliczamy skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz sprawozdania finansowe banków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *