Urlop dla nowozatrudnionego pracownika, część 6

…jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie będące podstawa ustalenia wynagrodzenia urlopowego to przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.
A w wypadku gdy  pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie określone w § 8 rozporządzenia  za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.
Ponadto jeśli pracownik podjął pracę w trakcie miesiąca, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca należy ustalić zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład
Pracownik jest zatrudniony od 8 czerwca 2011 r. na pełny etat za wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł. Za czerwiec otrzymał 200 zł dodatku za godziny nadliczbowe. W dniu 30 czerwca pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenie za czerwiec będzie uwzględniało wynagrodzenie urlopowe wyliczone następująco:

  • Godziny pracy w czerwcu 168 h – 5 x 8 h (od 1 do 7 czerwca)= 148h
  • Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy 2500 /168 = 14,88 zł
  • Wynagrodzenie za czas nieobecności 40 x 14,88= 595,20
  • Wynagrodzenie za czas pracy i urlop 2500- 595,20 = 1904,80

Gdybyśmy pomnożyli 128 x 14,88 = 1904,64 a więc zaniżylibyśmy wynagrodzenie pracownika.

  • Dodatek za nadgodziny 200 zł
  • Łącznie wynagrodzenie brutto  2104,80 zł

Podstawa prawna
Par 11 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)
Par 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *