Najważniejsze cechy umowy regulującej funkcjonowanie holdingu

W polskim prawie występuje jedynie szczątkowa regulacja prawna dotycząca prawa holdingowego powołana powyżej. Tym samym występuje również duża dowolność w zakresie regulacji takich umów, przy jednoczesnym zastosowaniu zasady swobody umów wynikającej z art. 353¹ KC.

Założenia dla treści umowy holdingowej mogą być, co do zasady dowolnie przez jej strony ustalone, przy uwzględnieniu potrzeb grupy kapitałowej i zachowaniu elementów wyznaczających charakter „zarządczy” takiej umowy. Bez wątpienia w treści umowy holdingowej możliwym jest zawarcie w szczególności postanowień dotyczących niektórych lub wszystkich aspektów zarządzania przez spółkę dominującą spółkami zależnymi, w zamian za stosowne wynagrodzenie. Ponadto spółka dominująca może wykonywać czynności koordynujące współpracę biznesową całej grupy kapitałowej, jak i współpracę z podmiotami spoza grupy kapitałowej. Takie regulacje w ramach swobody kontraktowania są w pełni dozwolone, przy okazji zawierania umów holdingowych. Umowa holdingowa tworzy stosunek prawny wiążący z zasady wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej.

Aspekt formalny zawarcia powołanych wyżej umów przewiduje obowiązek złożenia do akt rejestrowych spółki zależnej wyciągu z przedmiotowej umowy zawierającego postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takiej umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia, o których mowa powyżej dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 393 KSH zawarcie umowy, o której mowa powyżej, pomiędzy spółką dominującą a spółką lub spółkami zależnymi wymaga zgody spółki dominującej i spółki zależnej wyrażonej w drodze uchwał wspólników/akcjonariuszy obydwu spółek.

Jedna myśl na temat “Najważniejsze cechy umowy regulującej funkcjonowanie holdingu”

  1. Witam serdecznie, mam taki problem. Przebywałam na urlopie wypoczynkowym od 05.12 2011 przez okres 14 dni. Złozyłam wniosek o wczasy pod gruszą przed udzielonym urlopem. W regulaminie zakładu nie ma ustalonego terminu wypłaty tych świadczeń. Czy w takiej sytuacji pracodawca miał prawo wypłacic należna mi kwotę dopiero w lutym tego roku? Poinformowano mnie, że być może takie świadczenie za urlop, który będę chciała wykorzystać w tym roku nie będzie mi przysługiwało ze względu na wypłatę tych świadczeń w tym roku lub będą potrącone koszty podatku ze względu na wypłatę środków z ZFŚS do kwoty 380 zł. Czy taka sytuacja jest poprawna? Czy w przypadku przydzielenia wczasów pod gruszą w tym roku moge ubiegać się o zwrot od pracodawcy potrąconego podatku z tyt. wczasów pod gruszą dot. urlopu 2012? Nadmieniam że wypłata świadczen za 2011 została wypłacona po terminie nie z mojej winy. Dlaczego w związku z tym miałabym płacic podatek. Czy pracodawca może za mnie jego zapłacić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *