Od 1 stycznia 2017 roku deklaracje vat i informacje podsumowujące w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy VAT są zobowiązani do składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także ewentualnych korekt deklaracji VAT i informacji podsumowujących.

Możliwość składania deklaracji VAT w formie papierowej w 2017 r. zostanie zachowana w drodze wyjątku tylko dla wybranych podatników, tj. takich, którzy:
• nie są zobowiązani do zarejestrowania się na VAT-UE oraz
• nie dostarczają i nie nabywają towarów i usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie w obrocie krajowym) oraz
• nie są zobowiązani zgodnie z przepisami o podatku dochodowym do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczania podatku w formie elektronicznej.

Wymóg składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących w formie elektronicznej ma zastosowanie począwszy od deklaracji VAT i informacji podsumowującej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy w 2017 r., czyli za styczeń 2017 r. Wymóg ten nie dotyczy deklaracji VAT i informacji podsumowującej za grudzień 2016 r. składanej w styczniu 2017 r.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 2362) określają sposób przesyłania deklaracji elektronicznie oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, deklaracje VAT i informacje podsumowujące muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przepisy wspomnianego Rozporządzenia przewidują co prawda możliwość złożenia elektronicznie deklaracji VAT bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wówczas autoryzacja składanej deklaracji odbywa się poprzez podanie unikalnych danych dotyczących podatnika. Jednak możliwość taka dotyczy wyłącznie deklaracji VAT składanych przez osoby fizyczne. Oznacza to, że na gruncie przepisów aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, podatnicy VAT niebędący osobami fizycznymi (np. spółki, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) będą zobowiązani uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny celem składania od 2017 r. deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej. Taki kwalifikowany podpis elektroniczny podatnicy VAT niebędący osobami fizycznymi powinni posiadać przed dniem 25 lutego 2017 r., kiedy to będzie składana w formie elektronicznej deklaracja VAT i informacja podsumowująca za pierwszy okres rozliczeniowy w 2017 r.

Warto przy okazji wspomnieć, że od 1 stycznia 2017 r. mali i średni podatnicy są zobowiązani bez wezwania przesyłać do urzędu skarbowego ewidencje zakupu i sprzedaży VAT w formie elektronicznej struktury JPK_VAT. Struktura JPK_VAT ma być przesyłana za okresy miesięczne – do 25-ego dnia następnego miesiąca. Do tego obowiązku odnoszą się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi te mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2016 r. poz. 932). Z przepisów tych wynika, że księgi podatkowe przesyłane w formie elektronicznej do organów podatkowych (w tym, struktura JPK_VAT) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem, w 2017 r. kwalifikowany podpis elektroniczny będzie potrzebny podatnikom także w celu wykonania obowiązków związanych z przekazywaniem organom struktur JPK_VAT. Z wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynikało, że były plany stworzenia innej możliwości elektronicznego uwierzytelniania przesyłanych struktur JPK_VAT niż tylko kwalifikowany podpis elektroniczny. Jak dotąd (tj. do grudnia 2016 r.) alternatywne rozwiązania nie zostały wprowadzone w życie.

Na zakończenie należy dodać, że od 1 stycznia 2017 r. likwidowana jest możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku VAT (znika formularz VAT-7D). Taka możliwość zostanie zachowana jedynie dla tzw. małych podatników (pozostanie dla nich formularz VAT-7K), tj. takich, których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekraczają rocznie kwoty 1,2 mln EUR. Przy czym, również w przypadku małych podatników będą ograniczenia kwartalnego rozliczania VAT. I tak, pozbawieni możliwości rozliczania VAT kwartalnie zostaną mali podatnicy, którzy:
• są zarejestrowanymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy lub
• dokonują w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dostaw tzw. towarów wrażliwych wskazanych w Załączniku nr 13 do ustawy o VAT (tj. towarów, przy nabyciu których nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie VAT zbywcy) i łączna wartość takich dostaw przynajmniej w jednym miesiącu przekroczyła kwotę 50.000 PLN.

Od 1 stycznia 2017 r. również informacje podsumowujące będą musiały być składane wyłącznie za okresy miesięczne – do 25-ego dnia następnego miesiąca.

Autorka: Monika Poteraj – doradca podatkowy w kancelarii Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Sp.k.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *