Od 2018 r. gminy będą sporządzały sprawozdanie finansowe dla Ministra Finansów

Ustawa z dnia z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2141) o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza dla gmin (organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) obowiązek sporządzania co roku sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Sprawozdanie ma zawierać informacje o:
1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;
2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Sprawozdanie ma być przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Gminy zobowiązane są do aktualizowania sprawozdania w trakcie roku podatkowego, w którym jest ono sporządzane w przypadku zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Ustawa wchodzi w życie 6 grudnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *