Odliczenie podatku w przypadku otrzymania z opóźnieniem faktury za media

Opisywana podstawowa zasada wskazuje, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym fakturę otrzymał. Od tej ogólnej reguły istnieją jednak wyjątki, w tym dotyczące faktur dokumentujących media (tj. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług w zakresie doprowadzania wody oraz w zakresie gospodarowania ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, świadczenie usług sanitarnych). W przypadku wymienionych usług podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, jeżeli faktura zawiera adnotację jakiego okresu dotyczy.

Zdarzają się jednak sytuacje, iż podatnik otrzymał fakturę za gospodarowanie ściekami np. we wrześniu 2009 r. Faktura wskazuje, iż dotyczy okresu- lipiec 2009 r., a termin płatności wskazany na fakturze przypadał na sierpień 2009. Nasz podatnik VAT wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz rozlicza się za okresy miesięczne. Kiedy powinien on odliczyć podatek naliczony wykazany na fakturze.?

Zgodnie z art. 86 ust 10 ustawy o VAT wskazanym powyżej w przypadku nabycia towarów i usług dokumentujących tzw. media, podatnik ma prawo do obniżenia podatku naliczonego w miesiącu, w którym przypada termin płatności za wykonane usługi. W tym przypadku nie ma znaczenia, kiedy podatnik otrzymał fakturę. W omawianym przypadku, prawo to powinno zostać zrealizowane w sierpniu 2009 r.  Rozważmy sytuację, gdy faktura ta nie została uwzględniona w deklaracji za sierpień 2009 r.

Zgodnie z art. 86 ust 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku należnego w terminie wskazanym powyżej, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W naszym przypadku zatem podatnik ma prawo do uwzględnienia wspomnianej faktury zarówno w rozliczeniu za miesiąc wrzesień jak i październik 2009 r. (w przypadku składania deklaracji kwartalnej, prawo to podatnikowi przysługuje zarówno w rozliczeniu za 3 kwartał jak i 4 kwartał 2009 r.).

Ponadto, w przypadku gdyby z jakiegokolwiek powodu podatnik nie uwzględnił tej faktury w swoich rozliczeniach podatkowych, może on tego dokonać poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku naliczonego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.  Należy również pamiętać, iż w przypadku korygowania deklaracji podatkowej wraz z korektą podatnik zobowiązany jest złożyć wyjaśnienie o przyczynach korekty.

Podstawa prawa: art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

4 myśli na temat “Odliczenie podatku w przypadku otrzymania z opóźnieniem faktury za media”

  1. Niestety duplikat w tym przypadku niewiele pomoże, gdyż w przypadku mediów termin odliczenia jest związany z terminem płatności, który powinien być identyczny na duplikacie. Można odliczyć bez korekty w jednym z dwóch kolejnych miesięcy przypadających po miesiącu, w którym upłynął termin płatności.

  2. Szanowna Pani,

    dana kwestia została dokładnie opisana w artykule pt. „Pokrycie amortyzacji – zmiany w zasadach ewidencji księgowej JSFP”, opublikowanym 14 października w dziale Rachunkowość budżetowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *