Inwentaryzacja środków trwałych w budowie

Natomiast pozostałe środki trwałe w budowie inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy).
Porównanie dokumentacji z danymi ksiąg rachunkowych i zweryfikowanie danych pozwala stwierdzić w szczególności czy:

  • Wszystkie faktury dotyczące budowy zostały ujęte na odpowiednim koncie np. „Środki trwałe w budowie”,
  • zostały właściwie udokumentowane i zaewidencjonowane wszystkie koszty poniesione na realizację budowy środków trwałych we własnym zakresie,
  • naliczono i ujęto w księgach rachunkowych należne za okres realizacji budowy odsetki od kredytów, pożyczek, różnice kursowe,
  • w nakładach na budowę środków trwałych nie ujęto kosztów niemających związku z budową, modernizacją, np. kosztów remontu,
  • dla wszystkich obiektów, których budowę zakończono (sporządzono protokół odbioru końcowego) wystawiono dowód przyjęcia do użytkowania „OT” i wprowadzono na stan środków trwałych,
  • stan zaliczek na budowę środków trwałych jest aktualny, uzgodniony, nieprzedawniony,
  • nie nastąpiła trwała utrata wartości – w tym celu jednostka może dokonać wyceny we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie rzeczoznawcy na koncie „Środki trwałe w budowie” nie występują nakłady na obiekty zaniechane,
  • wszystkie sprawy sporne wynikłe w procesie prowadzenia budowy środków trwałych zostały wyjaśnione, a ich skutki ujęto w ewidencji księgowej.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych w budowie drogą weryfikacji należy sporządzić protokół z weryfikacji. Protokół ten powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub główny księgowy. Stwierdzone w czasie inwentaryzacji bądź też bieżąco w ciągu roku obrotowego przypadki utraty wartości składników trwałych w budowie, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, będą podstawą do dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
Słowa: środki trwałe w budowie, inwentaryzacja, spis z natury, weryfikacja danych z ksiąg

Jedna myśl na temat “Inwentaryzacja środków trwałych w budowie”

  1. Czy orzeprowadzacie inwentaryzację inwestycji zakończonych dokładnie na 31 grudnia czy zaczynacie inwentaryzację wczesniej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *