Do którego urzędu celnego złożyć korektę deklaracji akcyzowej po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Wynika to z faktu, iż możliwość dokonania przez dany podmiot korekty deklaracji należy oceniać na moment składania deklaracji pierwotnej, a nie na moment dokonywania korekty. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że skoro organ podatkowy ma możliwość wszczęcia wobec podmiotu nie będącego już podatnikiem kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe, w wyniku czego może skutecznie, przed upływem terminu przedawnienia, doprowadzić do określenia wysokości podatku w prawidłowej wysokości, a tym samym żądać od byłego już podatnika prawidłowego wykonania obowiązku podatkowego, to tym samym również podmiot nie będący już podatnikiem może złożyć korektę deklaracji podatkowej, na mocy art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „OP”) interpretowanego w zgodzie zarówno z art. 2 Konstytucji RP, jak również w zgodzie z art. 4 OP w związku z art. 7 § 1 OP (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 listopada 2009 roku, sygn. III SA/Wa 852/09).
W sytuacji, gdy korektę deklaracji akcyzowej składa podmiot nieposiadający już statusu podatnika akcyzy, powstaje wątpliwość, który urząd celny jest właściwy miejscowo dla jej rozpatrzenia. Czy właściwym miejscowo urzędem celnym, w którym powinien on złożyć korektę deklaracji akcyzowej jest urząd celny do którego została złożona pierwotna deklaracja, czy też urząd celny właściwy według aktualnego na dzień składania korekty deklaracji miejsca siedziby (zamieszkania) podmiotu dokonującego korekty?
Przedmiotowej kwestii nie rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371 ze zm.), stanowiące podstawę dla określania właściwości miejscowej organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej. Przepisy rozporządzenia odnoszą się bowiem wyłącznie do sytuacji zmiany właściwości miejscowej podatnika w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, wskazując, że w takiej sytuacji organem właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku akcyzowego będzie organ właściwy na ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
Natomiast zgodnie z art. 18a OP, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.
Literalne brzmienie art. 18a OP wskazuje, że w sytuacji, w której dochodzi do wyrejestrowania podatnika akcyzy i zmiany jego miejsca siedziby (zamieszkania) po zakończeniu korygowanego następnie okresu rozliczeniowego, urzędem celnym właściwym miejscowo w przedmiocie korekty deklaracji akcyzowej jest urząd właściwy według aktualnego na dzień składania korekty deklaracji  miejsca siedziby (zamieszkania) podmiotu dokonującego korekty deklaracji.
Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby jednak uciążliwe dla organów celnych, które musiałyby  rozpatrywać sprawy podmiotu, który mógł nigdy nie wykonywać działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w ich zasięgu terytorialnym. Rozstrzygnięcie w przedmiocie prawidłowości dokonanej przez byłego podatnika podatku akcyzowego korekty wiązałoby się z koniecznością uzyskania od urzędu celnego właściwego dla złożenia deklaracji pierwotnej,  dokumentacji związanej z prowadzoną przez podmiot składający korektę działalnością, włącznie z pierwotną deklaracją akcyzową podlegającą korekcie.
Kwestię właściwości miejscowej urzędu celnego w przedmiocie korekty deklaracji akcyzowej po wyrejestrowaniu się podatnika akcyzy, odmiennie niż stanowi art. 18a OP, rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 22 lutego 2011 roku (sygn. I SA/Rz 802/10).
W przedmiotowym wyroku, WSA wskazał, że art. 18a OP odnosi się jedynie do zdarzeń, które mają wpływ na zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, czyli takich sytuacji, gdy podatnik wykonuje nadal czynności podlegające akcyzie, ale na terenie działania innego organu podatkowego niż dotychczas. Zdaniem Sądu, nie można uznać, że zaprzestanie wykonywania takich czynności (wyrejestrowanie się podatnika akcyzy) jest zdarzeniem powodującym zmianę właściwości miejscowej organu w rozumieniu art. 18a OP.
W związku z powyższym, skład orzekający w sprawie uznał, że w razie korygowania deklaracji akcyzowej po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym nie znajdzie zastosowania art. 18a OP, a właściwym miejscowo organem będzie urząd celny właściwy dla złożenia deklaracji pierwotnej.
Stanowisko przedstawione przez WSA w Rzeszowie zasługuje na aprobatę nie tylko ze względu na bardziej wnikliwą wykładnię art. 18a OP, ale również ze względów praktycznych związanych z dysponowaniem przez urząd celny właściwy miejscowo ze względu na złożenie deklaracji pierwotnej wszystkimi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia weryfikacji korekty deklaracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *