Dokumentowanie transportu międzynarodowego

 

 

Rozliczenie usług transportowych, mimo ich powszechnego występowania w obrocie gospodarczym, nastręcza przedsiębiorcom wielu problemów. Sytuacja staje jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienie z transportem międzynarodowym.

Przypomnieć należy, iż w myśl art. 83 ust. 3 pkt 1 lit a ustawy o VAT przez usługi transportu międzynarodowego,  rozumie się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty. Natomiast zgodnie z artykułem 83 ust.1 pkt 23 do usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę 0%. Warto jednak podkreślić, iż ustawa uzależnia prawo do zastosowania stawki 0% od warunku posiadania określonych dokumentów, wymienionych w art. 88 ust 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, wymaganymi dokumentami są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora  list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora). Powyższe oznacza, iż w przypadku usług transportu międzynarodowego, brak dokumentów określonych w przywołanej regulacji powoduje brak prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Należy jednocześnie wskazać, iż art. 88 ust 5 ustawy VAT nie określa terminu, w którym podatnik powinien dysponować stosownymi dokumentami. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, iż w art. 83 ust. 5 w ustawy o VAT określono jedynie charakter dokumentów potwierdzających wykonanie usługi transportu międzynarodowego. Z racji tego, iż wspomniana regulacja prawna nie określa terminu, w którym podatnik powinien zebrać przedmiotowe dokumenty, wystarczające jest ich przedłożenie na wezwanie organu podatkowego. Na potwierdzenie powyższego należy wskazać art. 42 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 12 ustawy o VAT, który to w sposób jednoznaczny nakazuje podatnikom dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiadać stosowne dokumenty w określonym przez przepisy terminie. Natomiast w przypadku transportu międzynarodowego takiego wymogu brak.

Jedna myśl na temat “Dokumentowanie transportu międzynarodowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *