Inwestycje w polskie drogi

I.  Podpisane umowy Autostrada A2 węzeł Stryków
 
Od 16 listopada 2007 r. do 7 kwietnia 2010 r. podpisano umowy na budowę ponad 1220 km dróg krajowych, w tym na 485 km  autostrad oraz ok. 740 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. 
 
Podpisano umowy na budowę 317 km autostrad w systemie tradycyjnym
oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 
W tym roku podpisano 6 umów na nowe inwestycje. Wyłoniono wykonawców autostrad: A4 Wierzchosławice – Krzyż, A4 Brzesko – Wierzchosławice, A4 Rzeszów centralny – Rzeszów wschód,
a także dróg ekspresowych: S19 Stobierna – Rzeszów, S7 Pasłęk – Miłomłyn,
oraz obwodnicy Jarosławia, Nowogardu;
Wartość tych inwestycji to 3 412 mln zł.

Szczegółowe informacje o inwestycjach

II.  Drogi w budowie

Obecnie w budowie i przebudowie ponad 830 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym ok. 360   km autostrad, 290 km dróg ekspresowych i ponad 100 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” obecnie realizowana jest także przebudowa 70 km istniejącej sieci.        
 Budowanych jest 15 odcinków autostrad, 22 odcinków dróg ekspresowych oraz 15 obwodnic.
 
III. Drogi oddane do ruchu
 
Droga ekspresowa S11 Poznań – Kórnik Od 16 listopada 2007 r. oddano do ruchu ponad 900 km dróg krajowych, w tym ok. 180 km autostrad, prawie 290 km ekspresówek, 91 km obwodnic oraz 350 km dróg po przebudowie.

Usprawnienie procesów inwestycyjnych na drogach
 
Zmieniona „specustawa” drogowa
 
Dla przyspieszenia i ułatwienia realizacji inwestycji drogowych zmieniliśmy prawo – przygotowaliśmy nowelizację specustawy drogowej, która obowiązuje od września 2008 r. Proces realizacji inwestycji uległ skróceniu, a nieruchomości pod budowę dróg są pozyskiwane sprawniej.
Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 154, poz. 958) kompleksowo reguluje proces przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
Ustawa zlikwidowała dwie decyzje – decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzję o pozwoleniu na budowę – zastępując je jedną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji. Uregulowała również kwestię tzw. „słusznego odszkodowania” – nowe rozwiązanie jest jednocześnie „zachętą” dla dotychczasowego właściciela bądź użytkownika wieczystego do wcześniejszego wydania nieruchomości poprzez powiększanie odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 18 ust.1e). Dodatkowo właściciele budynków lub lokali mieszkalnych otrzymają 10 000 zł na pokrycie dodatkowych wydatków np. związanych z przeprowadzką (art. 18 ust. 1f). Ustawa wprowadziła także sankcje dla organu, który nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Nowy model finansowania inwestycji
 
Od 8 czerwca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 720).
Dzięki tej ustawie został stworzony nowy model finansowania inwestycji drogowych, który powstał na bazie istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. Nowy model to elastyczne narzędzie finansowania budowy dróg krajowych, które przyczyni się także do efektywniejszego wykorzystania środków publicznych.
 
Różne formuły realizacji inwestycji
 
Od 20 lutego 2009 r. obowiązuje, przygotowana przez resort infrastruktury, Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101). Dzięki tej ustawie prywatni przedsiębiorcy mogą włączyć się do realizacji inwestycji zarówno gminnych, takich jak budowa mostów czy wiaduktów, jak i do zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.
 
27 lutego 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100). Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Gospodarki przy współpracy resortu infrastruktury.
 
Zmiany w prawie zamówień publicznych
 
W celu zmniejszenia ilości unieważnianych postępowań przetargowych na budowę dróg zostało znowelizowane Prawo zamówień publicznych.Od 24 października 2008 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058). Nowelizacja została przygotowana przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.
Zaproponowane przez resort zapisy umożliwią m.in. dokonywanie korekt w treści ogłoszenia, co wyeliminuje możliwość zaskarżania korzystnych ofert ze względu na drobne pomyłki pisarskie.
Trwają prace nad kolejnymi zmianami Prawa zamówień publicznych.
 
Prawo środowiskowe zgodne z unijnym

Od 15 listopada 2008 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska. Dzięki przyjętym ustawom: z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237) wszystkie realizowane inwestycje infrastrukturalne będą spełniały wymagania UE w zakresie ochrony środowiska, co likwiduje ryzyko utraty środków unijnych na drogi.

MI/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *