Zasady wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zgodnie z MSR 21 na dzień bilansowy, część 1

Tymczasem nie ma takiego ryzyka, bowiem sam MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” przewiduje stosowanie uproszczeń. Określa on, w jaki sposób ujmować transakcje w walutach obcych i jednostki działające za granicą w sprawozdaniach finansowych jednostki oraz w jaki sposób przeliczać sprawozdania finansowe na walutę prezentacji.

Na początku warto objaśnić kluczowe definicje tegoż standardu. I tak w par. 8 MSR 21 wskazane jest, iż kurs zamknięcia stanowi natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Oznacza to, iż powołując się na definicję natychmiastowego kurs wymiany (kurs wymiany natychmiastowego wykonania) na dzień bilansowy pozycje aktywów i pasywów należy przeliczać po takich kursach, po jakich nastąpiłaby niezwłocznie ich realizacja w złotówkach. Czyli np. należności walutowe należałoby wycenić stosując kurs kupna banku, z którego usług jednostka korzysta, a w przypadku zobowiązań kurs sprzedaży. Problem pojawi się wtedy, gdy jednostka korzysta z usług kilku różnych banków, które oczywiście ogłaszają kursy różniące się między sobą wartością, albo, gdy zapłata może nastąpić z jednego z kilku posiadanych przez jednostkę rachunków walutowych. Wycena staje się wtedy uciążliwa technicznie.

W par 22 MSR 21 wskazuje wprawdzie przy objaśnieniu kursów przy początkowy ujęciu, ale nie ma przeszkód, by zastosować to także na dzień wyceny bilansowej, iż „z przyczyn praktycznych często stosuje się kurs zbliżony do rzeczywistego kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, na przykład zastosować można kurs średni w danym tygodniu lub miesiącu dla każdej waluty obcej, w której zrealizowano transakcje w danym okresie”.

Oznacza to, iż nie ma przeszkód, aby wykorzystać do wyceny bilansowej kurs średni ogłoszony przez NBP na dzień bilansowy. W praktyce podmioty już sporządzające sprawozdania finansowe z tego uproszczenia szeroko korzystają. Jako uproszczenie można przyjąć także inny kurs? Może to być na przykład kurs wyznaczony przez spółkę matkę i obowiązujący w grupie kapitałowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *