Komisja Trójstronna o pomocy i wsparciu innowacji

Komisja zaznajomiła się z wynikami prac Zespołu ds. usług publicznych jak również z pracami w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących innowacyjnej gospodarki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał natomiast o istotnej roli przedstawicieli przemysłu w podnoszeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Powiedział ponadto, że nieustannie zachęcają firmy do inwestowania w szeroko pojęte unowocześnienia. Według wicepremiera Pawlaka, przedsiębiorstwa, które poświęcają na ten cel 20 proc. swoich przychodów są  w stanie uzyskać status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Taki manewr umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Orłowska poinformowała natomiast o trwających modyfikacjach w systemie zarządzania nauką, obejmujących aż 7 ustaw i ponad 70 rozporządzeń. Wyjaśniła, że pakiet kilku rozwiązań w połowie lipca 2010 r. powinien byś skonsultowany społecznie, a w październiku 2010 r. wejść w życie. Nadmieniła także, iż wedle założeń, wydzielone będą fundusze na naukę i badania, a także dla młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Ponadto Trójstronna Komisja podjęła uchwałę o skierowaniu się do Rady Ministrów z wnioskiem o przeanalizowanie od 1 października 2010 r. obowiązujących warunków dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej do 415 zł na osobę w rodzinie i do 546 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Stronom niestety nie udało się natomiast porozumieć w zakresie waloryzacji rent i emerytur, a także podwyżki płacy minimalnej na 2011 r. TK zapewne ponownie podejmie tą kwestię na następnym posiedzeniu. Wedle przepisów jest na to czas do 15 lipca 2010 r.

***

W posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych udział wzięli przedstawiciele rządu oraz członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych i przedsiębiorcy zrzeszeni m.in. w Konfederacji Pracodawców Polskich, PKPP „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *