Trzy lata „małego ZUSu” dla przedsiębiorców

Propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przybrały realny kształt. W dniu 5 września został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on zmianę w art. 18a ust 1 ustawy poprze wydłużenie okresu w jakim przedsiębiorcy mogliby opłacać preferencyjne składki ubezpieczeń społecznych do trzech lat. Zgodnie z projektem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi:

  1. W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  2. W okresie od 25 miesiąca kalendarzowego do 36 miesiąca kalendarzowego od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zdaniem ministerstwa z badań i danych statystycznych wynika, że trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firm. Stąd też proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 1 projektowanej ustawy).

Trzy letni „Mały ZUS” miałby objąć przedsiębiorców, którzy rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2018 r. a więc z chwilą wejścia w życie ustawy. Z wydłużenia okresu nie mogliby skorzystać przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą w 2016 lub 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *