Notariusz pobiera PCC w momencie zawarcia umowy spółki komandytowej

Notariusz od czynności cywilnoprawnej zawarcia umowy spółki komandytowej obowiązany jest pobrać PCC w chwili zawarcia umowy od wspólników. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 6 września 2017 r. sygn. II FSK 2136/15.

Przedmiotem sprawy była skarga kasacyjna na wyrok WSA w Szczecinie, który w wyroku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (sygn. I SA/Sz 1022/14) nie zgodził się ze stanowiskiem notariusza i oddalił skargę na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

 Notariusz zapytał czy jako płatnik PCC powinien pobrać podatek od umowy spółki osobowej zawartej w formie aktu notarialnego, a jeśli tak, to od jakiego podmiotu. W jego ocenie nie będzie mógł pobrać PCC w przypadku zawarcia w formie aktu notarialnego umowy spółki osobowej (spółki komandytowej). Podatek ten ciąży bowiem na spółce (art. 4 pkt 9 u.p.c.c.), a zgodnie z art. 109 § 1 k.s.h., spółka komandytowa powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru, a nie chwilą zawarcia umowy. Podatkiem tym nie można obciążyć wspólników, gdyż nie są oni podatnikami. Z tym stanowiskiem nie zgodził się DIS w Bydgoszczy.

Sprawa ostatecznie zakończyła się przed NSA, który stwierdził, że gdyby przyjąć stanowisko notariusza to przepisy mówiące o opodatkowaniu czynności cywilnoprawnych polegających na zawarciu umowy spółki komandytowej byłyby zbędne, gdyż faktycznie czynność ta nie podlegałaby opodatkowaniu. NSA wyjaśnił, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k u.p.c.c. przedmiotem opodatkowania jest czynność cywilnoprawna w postaci zawarcia umowy spółki komandytowej. Zgodnie z art. 3 u.p.c.c. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia tej umowy. Z kolei zgodnie z art. 109 § 2 k.s.h. od zawarcia umowy do zarejestrowania spółki, wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają solidarnie razem ze spółką komandytową.

Z tych wszystkich przepisów wynika wniosek, że notariusz ma obowiązek pobrać PCC z chwilą kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a więc w chwili zawarcia umowy spółki komandytowej, od wspólników, którzy odpowiadają solidarnie ze spółką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *