Nieodpłatne wydania mają podlegać opodatkowaniu

Nie będzie już miało znaczenia, czy wydanie konkretnego towaru wiązało się z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą czy też nie. Przypomnijmy, że obecnie nieodpłatne wydania towarów związane z prowadzoną działalnością, nie podlegają opodatkowaniu, co zostało potwierdzone kilkakrotnie przez Naczelny Sąd Administracyjny.1 Polskie regulacje oraz stanowiska sądów administracyjnych, choć przychylne podatnikom, nie pokrywają się jednak w tym zakresie z dużo mniej korzystnym prawem wspólnotowym oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.2
W związku z powyższym, w przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o VAT znalazła się propozycja zmiany art. 7 ust. 2 tej ustawy, która ma na celu opodatkowanie nieodpłatnych wydań towarów bez względu na ich związek z działalnością prowadzoną przez podatników.
Planowana zmiana przepisów jest w oczywisty sposób niekorzystna dla przedsiębiorców i prowadzi do wzrostu obciążenia fiskalnego z tytułu VAT. Zmiana przepisów może w szczególności dotknąć podmioty, które wydają konsumentom nieodpłatnie nagrody lub prezenty w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych.
Czy można uniknąć negatywnych konsekwencji zmian przepisów?
Istnieje możliwość wprowadzenia optymalizacji podatkowej, która pozwala uniknąć negatywnych skutków zmian przepisów.
Rozwiązanie to polega na przekazaniu czynności związanych z nieodpłatnym wydawaniem prezentów, nagród czy też innego rodzaju towarów agencji reklamowej świadczącej w tym zakresie usługi.  Agencja reklamowa byłaby zobowiązana do kompleksowej organizacji akcji promocyjnej, w tym do zakupu towarów i ich wydawania konsumentom w ramach prowadzonych akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych. Przekazywanie towarów stanowiłoby element szerszej usługi reklamowej świadczonej przez agencję. Wartość wydawanych nieodpłatnie towarów stanowiłaby jednocześnie jeden z elementów kalkulacji wynagrodzenia otrzymywanego przez agencję reklamową. Usługa ta podlegałaby opodatkowaniu VAT, a usługobiorca byłby uprawniony do odliczenia VAT naliczonego w pełnej wysokości.
Biorąc pod uwagę, że wartość nieodpłatnych wydań zostałaby opodatkowana w ramach usługi, samo wydanie towarów nie stanowiłoby już czynności opodatkowanej. W praktyce wydanie prezentów lub nagród konsumentom pozostawałoby neutralne z punktu widzenia podatku VAT.
Powyższe rozwiązanie jest akceptowane przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe pod warunkiem, że wydawanie przez agencję reklamową towarów stanowi część szerszej usługi reklamowej.3 Niestety odmienne stanowisko w tej sprawie zajął niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE.
\"\"
1) Orzeczenia NSA: sygn. I FSK 600/07 z 13 maja 2008 r., sygn. I FPS 6/08z 23 marca 2009 r., sygn. I FSK 1492/09 z 22 września 2010 r
2) Wyrok ETS z 27 kwietnia 1999 r. w sprawie C-48/97 Kuwait Petroleum.
3) Wyrok WSA w Krakowie sygn. I SA/Kr 963/05 z 8 lutego 2007 r., Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-113/09-3/GZ z  7 kwietnia 2009 r., Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-143/08/JK z 29 kwietnia 2008 r., Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/443-1530/09/EJ z 12 lutego 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *