Spółka komandytowo – akcyjna jeszcze bardziej atrakcyjna podatkowo?

NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) powinien być opodatkowany tak samo jak przychód komplementariusza takiej spółki, czyli jako przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uzasadnienia wyroku oraz przebiegu postępowania sądowego w omawianej sprawie można wysnuć następujące wnioski:

  • przychód akcjonariusza SKA (w postaci dywidendy) nie jest uznawany za przychód z kapitałów pieniężnych w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a co za tym idzie nie jest klasyfikowany jako dywidenda w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (nie ma więc zastosowania zryczałtowany podatek 19%). SKA nie jest bowiem osobą prawną – takie stanowisko usiłował utrzymywać podatnik;
  • przychód akcjonariusza SKA (w postaci dywidendy) nie jest również przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – takie stanowisko usiłował utrzymywać Wojewódzki Sąd Administracyjny;
  • przychód akcjonariusza SKA (w postaci dywidendy) należy zakwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, bowiem wykładnia językowa art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jednoznacznie prowadzi do takiego wniosku – podobne stanowisko zajął Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej.
NSA odniósł się również do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia momentu zapłaty podatku PIT z tego tytułu oraz co do istnienia obowiązku uiszczania zaliczek na podatek PIT. W tym zakresie NSA swoją wykładnię poprowadził poprzez zdefiniowanie pojęć „kwota należna” (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT) i „przychód należny”. Uznał bowiem, iż termin „kwota należna” jest tożsamy z pojęciem „wymagalne świadczenie (wierzytelność)” oraz stwierdził, iż ustawodawca zarówno w art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT),  jak i w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT w sposób wyraźny powiązał moment powstania obowiązku podatkowego z chwilą wymagalności świadczenia. W świetle powyższego, zdaniem NSA „przychód uzyskany z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi SKA powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia akcjonariusza o wypłatę dywidendy”. NSA, podkreślił przy tym, iż „biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do uzyskanego przychodu z zysku, u akcjonariusza nie wystąpią koszty uzyskania przychodu, to przychodem (dochodem) podlegającym opodatkowaniu będzie cała kwota należna”.

Mimo, iż NSA nie przychylił się do stanowiska podatnika, iż dywidenda wypłacana akcjonariuszowi SKA podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 19%, to jednak przyjęte stanowisko przez NSA jest korzystne dla podatników. Może bowiem stanowić bodziec do częstszego wykorzystywania dla prowadzenia  działalności gospodarczej takiej formy prawnej jak spółka komandytowo-akcyjna, chociażby w celu odroczenia momentu zapłaty podatku dochodowego PIT. Jest to dodatkowa zaleta takiej spółki, bowiem należy pamiętać, iż SKA jako spółka osobowa jest neutralna podatkowo, tj. nie stosuje się wobec niej ustawy o CIT, a więc nie dochodzi do podwójnego opodatkowania na poziomie dochodów spółki i dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *