Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu a możliwy przychód w spółce

Autor: Michał Miklaszewski , Associate, Aplikant radcowski ADN Podatki


Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), funkcja członka zarządu może być pełniona w dwojaki sposób, tj.: (i) za wynagrodzeniem lub (ii) nieodpłatnie. Decyzja co do formy współpracy podejmowana jest każdorazowo przez wspólników takiej spółki.

W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu w sposób nieodpłatny/honorowy, pamiętać należy, że wykonywanie określonych czynności wpływających na przychody spółki, w opinii organów podatkowych może prowadzić do nieodpłatnego świadczenia po stronie spółki. Wynika to z faktu, że co do zasady, w innych okolicznościach spółka zobowiązana byłaby do poniesienia stosownego wydatku za wykonanie przedmiotowych usług.

Powyższe potwierdził NSA w swoim orzeczeniu z dnia 13 października 2020 r. (sygn. II FSK 991/18). W rozpatrywanej sprawie, członkowie zarządu Spółki Y nie byli równocześnie jej wspólnikami, ani pracownikami jedynego jej wspólnika. Byli natomiast pracownikami innego podmiotu – tj. spółki X, która to zawarła umowę w zakresie reprezentowania interesów Spółki Y (w sposób właściwy dla organu zarządzającego).

Wynagrodzenie za tak świadczone usługi, miało być określone poprzez roczną prowizję za zarządzanie, które miało być ustalone bezpośrednio między spółką, a jej większościowym udziałowcem (spółką zarządzającą). Jednak, ani Spółka Y ani spółka nią zarządzająca, nie zapłaciły przedmiotowej prowizji – nie ustalono nawet jej wysokości. Tym samym spółka X nie otrzymała żadnego wynagrodzenia z tytułu umowy w zakresie reprezentowania spółki, a także nie była uprawniona do udziału w ewentualnie wypracowanej dywidendzie.

W rozpatrywanej sprawie nie można było mówić o jakiejkolwiek ekwiwalentności świadczeń pomiędzy spółką a osobami pełniącymi funkcję zarządu. NSA wskazał wprost, że: „Istotne jest jaką korzyć majątkową otrzymaliby (tj. członkowie zarządu – dop. autora) w zamian za wykonane czynności od tej osoby prawnej, na rzecz której świadczyli pracę. Chodzi przy tym o spółkę jako osobę prawną i konkretnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a nie inny podmiot chociażby kapitałowo powiązany. Bez znaczenia pozostają bowiem owe powiązania kapitałowe, istotny jest stosunek prawny pomiędzy członkami zarządu a spółką.”.

Tym samym wskazać należy, że w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług przez członków zarządu, ważnym elementem jest ustalenie czy po ich stornie powstanie stosowny ekwiwalent za powyższe usługi. O nieodpłatnym świadczeniu nie będzie można mówić w sytuacji, w której dana osoba finalnie uzyskuje jakiś przychód. Przykładowo, w przypadku honorowego pełnienia funkcji członka zarządu przez właściciela spółki nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu. Dana osoba fizyczna o ile nie otrzymuje za swoje działania żadnych należności, o tyle swoimi działaniami dąży do wypracowania jak największego zysku Spółki – pracuje na swoją dywidendę.

W przypadku podjęcia decyzji o honorowym pełnieniu funkcji członka zarządu warto każdorazowo upewnić się, czy sytuacja taka nie będzie rodziła nieodpłatnego świadczenia po stornie spółki. Końcowo może się okazać, że planowana oszczędność może skończyć się dla Spółki nieprzyjemnościami związanymi z niepotrzebną kontrolą oraz problemami ze strony urzędów skarbowych.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *