Projekt ustawy wprowadzającej składkę reklamową – alternatywa dla podatku cyfrowego

Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt „ustawy dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”.

Projekt ten zakłada wprowadzenie składki z tytułu reklam podzielonych na dwie kategorie – reklamy konwencjonalne i reklamy internetowe.

Zgodnie z projektem stawka składki z tytułu reklam konwencjonalnych ma wynosić między 2 a 15% podstawy obliczenia składki m. in. w zależności od sposobu udostępniania reklamy, rodzaju reklamowanych towarów oraz wysokości osiąganych przychodów. Podstawą jest natomiast suma przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym z jednego z czterech określonych w ustawie źródeł przychodów.

Ustawa określa również towary kwalifikowane, które determinują m. in. zakwalifikowanie przychodu z tytułu ich reklamowania do konkretnego źródła, co wiąże się z wyższą stawką składki. Takimi towarami są produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne oraz napoje z dodatkiem substancji słodzących.

Drugi rodzaj składki – składka z tytułu reklam internetowych – ma wynosić 5% podstawy wymiaru składki. W przypadku reklamy internetowej ów podstawą będzie „iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby  odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik”.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów na swoim portalu, składką od reklam internetowych objęci zostaną „giganci cyfrowi”, których globalne przychody sięgają 750 mln Euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 mln Euro.

Składki mają zostać rozdysponowane pomiędzy 3 fundusze w odpowiednich proporcjach:
• NFZ (50%);
• Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35%);
• Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (15%).

Ministerstwo szacuje, że wpływy z tytułu składek mogą wynieść około 800 mln zł w 2022 roku.

Wprowadzenie składki od reklam (głównie internetowych) ma stanowić pewną alternatywę dla podatku cyfrowego, o wprowadzeniu którego było głośno w ostatnich latach. Twórcy projektu znaleźli więc sposób na wprowadzenie tego „podatku”, jednak o tyle lepszy w swoim założeniu, że połowa przychodów z jego tytułu bezpośrednio dofinansowuje wymagający wsparcia polski system opieki zdrowotnej. 

Obecnie projekt ustawy jest na etapie otwartych konsultacji. Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać do 16 lutego 2021 r.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *