Niezłożenie sprawozdania finansowego przez spółkę w terminie – co teraz?

Termin na sporządzenie sprawozdania został przesunięty na 30 czerwca 2021r. Przedłużony został także termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz na złożenie sprawozdania do KRS.

W rezultacie spółki z o.o. powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30 września i złożyć do KRS do 15 października 2021 r. Nie zawsze jednak wszystkie czynności uda się wykonać w terminie. W efekcie nasze sprawozdanie finansowe może nie być gotowe na czas, lub może w nim brakować niektórych elementów, np. opinii audytora. Jaka odpowiedzialność czeka nas w tym przypadku?

Naruszone dwa przepisy

Naruszeniu mogą podlegać dwa rodzaje przepisów – Kodeks Karny Skarbowy (KKS) oraz Kodeks Karny (KK).

Zgodnie z art. 80b KKS: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Natomiast zgodnie z przepisami karnymi art. 77 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości:

„Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 2) Niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”

Art.  79.  pkt 4 Ustawy o rachunkowości stanowi natomiast:

„Kto wbrew przepisom ustawy: 4) Nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Spółki bez czynnego żalu

Spółki z o.o. jako spółki kapitałowe zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego jedynie do KRS. Obowiązek przekazania do Szefa KAS dotyczy jedynie podmioty, które nie widnieją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Przepis art. 80b KKS typizujący nieprzekazanie sprawozdania finansowego (opinii, raportu) do właściwego organu podatkowego nie ma zatem związku z przepisami ustawy o rachunkowości. Inne są tu terminy dla przekazania (złożenia), inne są organy, którym podmiot obowiązany ma sprawozdanie przekazać. Spółki z o.o. nie będą zatem co do zasady objęte sytuacją opisaną w art. 80b KKS – nie mogą zatem złożyć czynnego żalu (który jest możliwy do złożenia jedynie na podstawie KKS, a nie KK).

Odpowiedzialność karna

Mogą Państwo natomiast podlegać odpowiedzialności karnej (KK) na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności ze względu na:

  • niesporządzenie SF (brak podpisania) lub niesporządzenie zgodnie z przepisami ustawy (art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości), jak również
  • brak złożenia SF w terminie do KRS (przy czym SF nieposiadające wszelkich wymaganych elementów mogą być uznawane za niezłożone).

Odpowiedzialność karną ponoszą podmioty, na których ciążą te obowiązki, a mianowicie kierownicy jednostek podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy poszukiwaniu odpowiedzialnych tytułem popełnionego przestępstwa lub wykroczenia poszukuje się również innych osób, które indywidualnie wpłynęły na niedopełnienie obowiązków. Może być to dyrektor finansowy lub główny księgowy.

Opracowała: Barbara Filemonowicz - radca prawny i doradca podatkowy, Partner w ADN Podatki

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *